Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, četrās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Viena lieta nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā mutvārdu procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē deviņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      AT Civillietu departaments 23.februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mono” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 17.jūlija spriedumu, ar kuru noraidīta SIA „Mono” un maksātnespējīgās AS „Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS „Latvijas Pasts” un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, pienākuma uzlikšanu nodrošināt uzņēmuma daļas pāreju, līgumu atzīšanu par noslēgtiem, ar trešo personu AS „Latvijas Pasta banka”. Šāds lēmums pieņemts, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

2)      AT Civillietu departaments 27.februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar MSIA „ML Reform” administratora un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” kasācijas sūdzībām par AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 27.jūnija spriedumu, ar kuru maksātnespējīgās SIA „ML Reform” administratora prasība pret SIA „Rīgas Satiksme” par zemes nomas tiesisko attiecību atzīšanu, nomas maksas apmēra noteikšanu, nomas maksas parāda, nokavējuma procentu un nodokļu maksājumu kompensācijas piedziņu apmierināta daļēji. Šāds lēmums pieņemts, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv