Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, deviņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā mutvārdu procesā, rakstveida procesā – deviņas lietas.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē četrās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 6.novembrī rīcības sēdē atzinis par tiesisku un pamatotu Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 20.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AS „Cits Medijs” un Aivaru Ozoliņu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu Rīgas apgabaltiesas spriedums stājas spēkā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Prasītājs prasību tiesā pret atbildētājiem iesniedza 2012.gada oktobrī, lūdzot atzīt par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu Nedēļas žurnāla „Ir” (Žurnāla IR) 2012.gada 37.numura 6.1pp. publicētā žurnālista Aivara Ozoliņa rakstā „Dinozauru dumpis” ietverto frāzi – „Ušakova kleptokrātu Rīgas domi”, uzlikt par pienākumu AS „Cits Medijs” publicēt Žurnālā IR un Žurnāla IR interneta portālā nepatieso ziņu atsaukumu, kā arī atvainošanos par šādu zinu publicēšanu, piedzīt no AS „Cits Medijs” par labu prasītājam mantisko kompensāciju par morālo kaitējumu, kas nodarīts, publicējot nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas Ls 5000, piedzīt no žurnālista Aivara Ozoliņa par labu prasītājam mantisko kompensāciju par morālo kaitējumu, kas nodarīts, publicējot nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas Ls 5000 apmērā.

Pirmās instances tiesa prasību noraidīja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv