Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

AT Administratīvo lietu departaments 16.februārī pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību kādreizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres pieteikumā par IZM lēmuma atzīšanu par prettiesisku un mantisko zaudējumu un morālā un personiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Līdz ar AT rīcības sēdes lēmumu stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 19.maija spriedums, ar kuru pieteikums daļēji apmierināts un IZM uzlikts pienākums izmaksāt pieteicējai atlīdzību par kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu sešās valsts kapitālsabiedrībās par laiku no 2006.gada 28.augusta līdz 5.oktobrim, piemērojot inflācijas koeficientu; atlīdzināt personisko kaitējumu 3000 euro un morālo kaitējumu 1500 euro; kā arī uzlika pienākumu Latvijas Republikai publiski atvainoties pieteicējai. Apgabaltiesa arī izbeidza tiesvedību pieteikuma daļā par zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar vadības līguma laušanu. Pārējā daļā pieteikums noraidīts.


Informāciju sagatvoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv