Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 16 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, desmit lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē desmit lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 15.aprīlī, rīcības sēdē izskatot Nila Ušakova pārstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA „TV NET” un Mārtiņu Barkovski par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu. Tiesnešu kolēģija nekonstatēja tādus procesuālo tiesību normu pārkāpumus vai materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu, kas būtu novedusi pie lietas nepareizas izspriešanas. Tiesnešu kolēģijas ieskatā, kasācijas sūdzībā ietvertie motīvi ir vērsti uz tiesas sniegtā pierādījumu novērtējuma apstrīdēšanu, taču, atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam, pierādījumu izvērtēšana no jauna nav kasācijas instances tiesas uzdevums. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv