Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas biedrība un Babītes novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, sešas blakus sūdzības un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Vienā lietā pasludinās nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar apsūdzētā aizstāvja iesniegtu kasācijas sūdzību un vienu lietu ar prokurora iesniegtu kasācijas protestu un cietušā kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Divas lietas skatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā vērtēs prokurora protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Civillietu departaments 11.martā pasludinās lēmumu lietā, kurā strīds ir par bankas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošos naudas līdzekļus kā finanšu ķīlu, lai segtu parādnieka saistības pret banku. Tiesas sēdē 25.februārī tiesa uzklausīja lietas dalībnieku – SIA „Izdevniecība STILUS” tiesību pārņēmēja SIA “Private Equity Insurance Group” un AS „Swedbank” pārstāvju viedokli par iespēju uzdot lietā prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Tiesa lūdza lietas dalībniekiem sniegt savu viedokli, jo, skatot lietu rakstveida procesā, Civillietu departaments konstatēja iespējamu piemērojamās Finanšu nodrošinājuma likuma normas neatbilstību Satversmei. Tā kā minētā likuma norma ir ieviesta, transponējot ES direktīvu, tiesas ieskatā apsverama arī prejudiciāla jautājuma uzdošana Eiropas Savienības tiesai. Šā iemesla dēļ lieta no rakstveida procesa tika nodota izskatīšanai mutvārdu procesā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pušu pārstāvjus un noteica, ka lēmumu paziņos 11.martā plkst. 14.00. (SKC-6/2015).

2)      Administratīvo lietu departaments 13.martā rakstveida procesā izskatīs SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (šobrīd SIA „ALAAS”) kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA „L&T” (šobrīd SIA „Clean R”) pieteikums par iepirkuma līguma, kas noslēgts starp SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” un Paul Craemer GmbH, atzīšanu par spēkā neesošu. Rajona tiesa atzina, ka iepirkuma procedūra līdz lēmuma pieņemšanai par uzvarētāja noteikšanu nebija veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un ka vienīgais iedarbīgais sprieduma veids, kas nodrošinātu, ka turpmāk pasūtītājs nepieļauj likuma pārkāpumus, ir iepirkuma līguma atzīšana par spēkā neesošu. Lietā pastāv strīds, vai ir pienācīgi izvērtētas sabiedrības tiesības saņemt nepārtrauktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. (Lieta SKA-46/2015)

 

3)      Administratīvo lietu departaments 13.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Babītes novada domes lēmumu par pieteicēja deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Pieteicējs bija deklarējis savu dzīvesvietu īpašumā, kurā bija deklarētā dzīvesvieta viņa mātei, taču viņai nebija īpašuma tiesību uz šo dzīvokli, bet gan izveidojušās faktiskas īres attiecības. Arī pieteicējs sākotnēji bija bijis deklarēts šajā adresē, taču vēlāk mainījis dzīvesvietu, līdz atgriezies iepriekšējā dzīvesvietā. Līdz ar to lietā ir izšķirams strīds, vai pieteicējs bija zaudējis strīdus īpašuma lietošanas tiesības. (Lieta SKA-92/2015).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv