Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 34 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protests. Divās lietās saņemti pieteikumi par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.    

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Rīgas dome.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Civillietu departaments 26.oktobrī rakstveida procesā turpinās izskatīt prasītāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu lietā par nemateriālā kaitējuma piedziņu. Ar minēto apelācijas instances tiesas spriedumu par labu prasītājam no atbildētāja piedzīta morālā kaitējuma atlīdzība 2375 Ls apmērā. Prasītājs ceļu satiksmes negadījumā guvis vidēja smaguma miesas bojājumus, kas izraisīja ilgstošus veselības traucējumus uz laiku virs 21 dienas, pasliktinot prasītāja dzīves kvalitāti un ierobežojot pārvietošanās spējas. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir pierādīta atbildētāja vaina kriminālpārkāpuma izdarīšanā, kas izpaudies kā Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, izraisot ceļu satiksmes negadījumu. Tā kā AAS „Gjensidige”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriāliem zaudējumiem” 3.2. punktu, izmaksājusi cietušajam atlīdzību par sāpēm un ciešanām fiziskas traumas dēļ 125 Ls, prasītājs lūdzis piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju no vainīgās personas.

2014.gada 28.februārī Civillietu departaments apturēja lietā tiesvedību un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriāliem zaudējumiem” 3.2. punkta atzīšanu par neatbilstošu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam un Satversmes 92.panta trešajam teikumam. (SKC-2/2015).

 

2)      Civillietu departaments 27.oktobrī rakstveida procesā izskatīs SIA „Rimi Latvia” (Rimi) kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru ar kuru noraidīta Rimi prasība pret SIA „Pellston Nami” par telpu nomas līguma izbeigšanu, bet apmierināta SIA „Pellston Nami” pretprasība pret Rimi par telpu nomas līguma atzīšanu par izbeigtu un līgumsoda piedziņu. No Rimi par labu SIA „Pellston Nami” piedzīts līgumsods Ls 149 000 un tiesas izdevumi Ls 8 887, kopā Ls 157 887. (Lieta SKC-152/2015).

 

3)      Civillietu departaments 28.oktobrī plkst. 10.00 pasludinās lēmumu lietā par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi. 14.oktobrī tiesa izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (lidosta „Rīga”) un akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” blakus sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atzīts Lietuvas Apelācijas tiesas lēmums par prasības nodrošinājuma noteikšanu par labu bankrotējušajai Lietuvas aviosabiedrībai FlyLAL. Tiesas sēdē tiesa apmierināja divus lidostas „Rīga” lūgumus. Viens no tiem pievienot lietai Lietuvas apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Un otrs lūgums – pievienot lietas materiāliem atzinumu, kurā Lietuvas Konkurences padome sniedz savu viedokli par lietu, kas Lietuvas tiesas pirmajā instancē tiek izskatīta pēc būtības. Tāpat tiesa apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu pievienot lietai Viļņas apgabaltiesas 2014.gada decembra tiesas sēdes protokola kopiju. Tiesa apmierināja pieteicējas „flyLAL” lūgumu pievienot lietai pierādījumus par atbildētāju izsniegtajām komercķīlām. (Lieta SKC-5/2015).

 

4)      30.oktobrī Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību un prokurora kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais notiesāts par to, ka 2008.gada augustā Baldones pilsētas lauku teritorijā izdarīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību, aplejot automašīnu ar dīzeļdegvielu un aizdedzinot to. Apsūdzētā noziedzīgo darbību rezultātā no saindēšanās ar tvana gāzi uz vietas iestājās cietušā nāve. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem.

Divi citi lietā apsūdzētie viņiem uzrādītajā apsūdzībā par to, ka atbalstīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, pirmās instances tiesā attaisnoti, jo viņu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā nebija pierādīta. Daļā par šiem apsūdzētajiem apelācijas instances tiesa spriedumu atstāja negrozītu. Prokurors protestu iesniedzis attiecībā uz visiem trim lietā apsūdzētajiem. (Lieta SKK-425/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv