Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iekšlietu ministrija, Veselības inspekcija, Garkalnes novada dome, Rēzeknes novada dome, Salacgrīvas novada dome, Ādažu novada dome un Bauskas novada Iepirkumu komisija.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divas lietas sakarā ar pieteikumiem par jaunatklātiem apstākļiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 lietas. Desmit lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā iesniegta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 25.maijā rakstveida procesā izskatīs Veselības inspekcijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ģimenes ārste, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, anulēja pieteicējai  iepriekš izsniegtās darbnespējas lapas.

Apgabaltiesa atcēla ģimenes ārstes rīkojumu, atzīstot, ka inspekcijas atzinums ir nepamatots, jo inspekcija reāli nav pārbaudījusi to apstākļu esību, kas nepieciešami darbnespējas konstatēšanai un attiecīgi darbnespējas lapas izsniegšanai.

Augstākajai tiesai jāvērtē, vai apgabaltiesa pamatoti atzina inspekcijas atzinumu par prettiesisku. (Lieta SKA-184/2015).

2)      Administratīvo lietu departaments 26.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par Ādažu novada domes lēmuma atcelšanu.

Lieta ir par apbūvi Lielā Baltezera aizsargjoslā. Pieteicējam uzdots būvi pārvietot tālāk vai nojaukt, jo tādas atrašanos attiecīgajā vietā nepieļauj pašvaldības saistošie noteikumi. Turklāt būve uzbūvēta bez būvprojekta un būvatļaujas. Pieteicēja iebildumi – aizsargjosla noteikta nepamatoti; nojaukšana ir nesamērīga, jo nav konstatēts sabiedrības interešu aizskārums. (SKA-64/2015).

3)      Administratīvo lietu departaments 29.maijā rakstveida procesā izskatīs Veselības inspekcijas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pieteicējs, sniedzot juridisko palīdzību, vērsās Veselības inspekcijā, lai saņemtu savas klientes administratīvās lietas materiālus, kuri cita starpā satur informāciju par viņas veselības stāvokli. Kā pilnvarojuma apliecinājumu pieteicējs inspekcijā uzrādīja zvērināta advokāta orderi.

Inspekcija lūgumu atteica izpildīt, jo uzskatīja, ka nav iesniegta pacientes rakstveida piekrišana par viņas datu saturošu materiālu izsniegšanu advokātam, kā to paredz Pacientu tiesību likums.

Augstākajai tiesai jāpārbauda, vai rajona tiesa pamatoti secināja, ka Pacientu tiesību likuma 10.panta otrās daļas izpratnē zvērināta advokāta orderis ir vienlaikus uzskatāms arī par pieteicēja klientes rakstveida piekrišanu tam, ka iestāde viņas advokātam izsniedz tādu informāciju, kas satur ziņas par klientes veselības stāvokli. (SKA-237/2015).

4)      Administratīvo lietu departaments 29.maijā rakstveida procesā izskatīs Garkalnes novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 24.aprīļa spriedumu, ar kuru apmierināts zvērinātu advokātu biroja pieteikums par Garkalnes novada domes Iepirkumu komisijas 2013.gada 15.marta lēmuma, ar kuru par uzvarētāju iepirkumā „Juridisku konsultāciju un pārstāvniecības (zvērināta advokāta) pakalpojumu sniegšana” atzīta cita zvērināta advokāte, atzīšanu par prettiesisku. Lietā ir strīds, vai konkursa uzvarētāja ir atradusies priviliģētā stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem, ņemot vērā, ka uzvarējusī pretendente domei ir sniegusi juridiskos pakalpojumus arī iepriekšējos gados un ka tādējādi viņai bija iespējams paredzēt noslodzi. (Lieta SKA-122/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv