Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Zemkopības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs 19 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Sešās lietās iesniegtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      25.februārī Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā paplašinātā tiesnešu sastāvā skatīs prasības lietu pret apdrošināšanas AS „Baltikums” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu. Augstākā tiesa 2013.gada decembrī apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriāliem zaudējumiem” 7.punkta atzīšanu par neatbilstošu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam un Satversmes 92.panta trešajam teikumam. Iepriekš tiesvedība lietā tika apturēta arī lai uzdotu prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai.

Prasītāja aizbildne prasību tiesā pret AAS „Baltikums” cēla pēc tam, kad ar pirmās instances tiesas spriedumu tika atzīts par vainīgu automašīnas vadītājs, kurš 2006.gada februārī, būdams alkohola ietekmē, izdarot apdzīšanas manevru, izraisīja sadursmi ar pretimbraucošo automašīnu, kurā atradās prasītāja vecāki. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā abi prasītāja vecāki gāja bojā. Traģiskā negadījuma brīdī prasītājs bija 10 gadus vecs. Prasītāja aizbildne lūdz tiesu piedzīt no AAS „Baltikums” par labu prasītājam apdrošināšanas atlīdzību Ls 200 000 par nemateriālo kaitējumu, kas saistīts ar prasītāja garīgajām ciešanām sakarā ar vecāku nāvi.

Apdrošināšanas AS „Baltikums” izmaksājusi prasītājam apdrošināšanas atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem Ls 4497,47 un, atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem, par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka nāves gadījumā Ls 100 par katru no vecākiem, kopā Ls 200. (Lieta SKC-1/2015).

2)      25.februārī Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā paplašinātā sastāvā skatīs maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Izdevniecības STILUS” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret akciju sabiedrību „Swedbank”. Lietā ir strīds par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošos naudas līdzekļus, lai samazinātu nodrošinātās saistības apjomu. Apelācijas instances tiesa par nepamatotu atzinusi prasītājas apgalvojumu, ka pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 59.panta otro daļu, parādnieka kontā maksātnespējas procesa laikā ieskaitītā nauda nav pakļauta finanšu ķīlas līguma saistību izpildei. Skatot lietu rakstveida procesā, Civillietu departaments konstatēja iespējamu piemērojamās Finanšu nodrošinājuma likuma normas neatbilstību Satversmei. Tā kā  minētā likuma norma ir ieviesta, transponējot ES direktīvu, tiesas sēdē tiks uzklausīti pušu viedokļi par minētās tiesību normas atbilstību Satversmei un prejudiciālā jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības tiesai. (Lieta SKC-6/2015).  

 

3)      Administratīvo lietu departaments 26.februārī rakstveida procesā izskatīs Ieslodzījuma vietu pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kas saistīts ar sanitārā mezgla norobežošanu ieslodzījuma vietas kamerā un ieslodzītā tiesībām brīvi iegūt informāciju, izmantojot personīgo radio un televizoru. (Lieta SKA-33/2015).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 26.februārī rakstveida procesā izskatīs lietu par disciplinārsoda – atbrīvošana no mežziņa amata – piemērošanu Valsts meža dienesta ierēdnim - mežzinim. Iestāde mežzini atbrīvojusi no amata, jo atzina, ka viņš izsniedzis apliecinājumu meža ciršanai nepamatoti. Lietā tiks apsvērts, kā noteikt, vai apliecinājums meža ciršanai bija izsniegts nepamatoti, ja mežs jau ir nocirsts un tā atkārtota uzmērīšana dabā vairs nav iespējama. (Lieta SKA-296/2015).

 

5)      27.februārī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatēja, ka pieteicēja vecāku pabalsta saņemšanas laikā katra kalendārā mēneša sākumā un beigās izmantojusi vienu vai dažas bērna kopšanas atvaļinājuma dienas, tādējādi katru mēnesi saņemot gan vecāku pabalstu pilnā apmērā, gan arī darba samaksu par pilnu mēnesi (izņemot par vienu dienu mēneša sākumā un par vienu dienu mēneša beigās). Minētajā laikā tiesību normas noteica, ka piešķirto vecāku pabalstu pilnā apmērā izmaksā, ja persona bērna kopšanas laikā negūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, savukārt, ja minētie ienākumi tiek gūti, piešķirto pabalstu ik mēnesi izmaksā 50 procentu apmērā.

Ievērojot minēto, aģentūra pieņēma lēmumu, ar kuru ir konstatēta vecāku pabalsta pārmaksas kopsumma pieteicējai un nolemts pieprasīt pieteicējai to atmaksāt.

                Pieteicēja aģentūras lēmumu pārsūdzēja.

Lietā ir risināms jautājums par to, vai atbilstoši tiesību normām pieteicējai, izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu pa daļām – dienu mēneša sākumā un dienu mēneša beigās –, bija tiesības saņemt piešķirto vecāku pabalstu pilnā apmērā vai tikai 50 procentu apmērā un līdz ar to, vai aģentūra pamatoti un pareizi konstatēja vecāku pabalsta pārmaksu pieteicējai un pieprasīja to atmaksāt. (Lieta SKA-87/2015).

 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv