Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar protestu par lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai.   

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas autoceļu uzturētājs un Carnikavas novada dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 6.novembrī rakstveida procesā izskatīs AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 12.februāra spriedumu. Lietā ir strīds, vai pasūtītājam bija tiesības izbeigt publiskā iepirkuma procedūru pēc uzvarētāja pasludināšanas, atsaucoties uz budžeta līdzekļu nepietiekamību. Pirmās instances tiesa bija atcēlusi pasūtītāja lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, uzskatot, ka lēmumā nav sniegts pietiekams pamatojums līdzekļu nepietiekamībai. (SKA-748/2015).

2)      Administratīvo lietu departaments 6.novembrī rakstveida procesā izskatīs AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 26.marta spriedumu. Lietā noskaidrojams, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pamatoti piemērojusi pieteicējai soda naudu par būtiskas informācijas (noslēgtā līguma) nekavējošu neatklāšanu. Pieteicēja iebilst, ka tās noslēgtais darījums paredzēja atliktu spēkā stāšanos, tādēļ attiecīgais līgums nav uzskatāms par noslēgtu līdz apliecinājumam akcionāru sanāksmē, kad arī rastos saistība paziņot par būtisko notikumu. (Lieta SKA-109/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv