Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts policija un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar prokurora iesniegtu kasācijas protestu un cietušā pārstāvja kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. 

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 16.martā rakstveida procesā izskatīs kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kas saistīta ar balsošanu Saeimas vēlēšanās, atrodoties ārvalstīs.

Saeimas vēlēšanu likuma 44.panta pirmajā daļā noteikts, ka  vēlētāji, kas balso ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm.

Pieteicējs uzskata, ka ārvalstī izveidotajā vēlēšanu iecirknī viņam bija izsniedzams Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātu saraksts, jo pieteicēja dzīvesvieta, neraugoties uz pagaidu atrašanos ārvalstīs, ir Zemgales vēlēšanu apgabalā.

Pieteicējs kasācijas sūdzībā norādījis, ka pārkāpts Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 6., 7., 8. un 91.pants un ka apgabaltiesai bija jākonstatē brīvu un proporcionālu vēlēšanu principu, kā arī vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums (SKA-12/2015).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 16.martā rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs cieta nelaimes gadījumā darbā – pirmo reizi 2006.gada 9.augustā (turpmāk – pirmais negadījums), otro reizi 2007.gada 26.februārī (turpmāk – otrais negadījums).

Citstarp 2009.gada 1.septembrī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) atzina pieteicēju par trešās grupas invalīdu un noteica darbspēju zaudējumu 40 procentu apmērā uz laiku no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam.

Ar VSAA lēmumu pieteicējam uz minēto laiku piešķirta atlīdzība par darbspēju zaudējumu. Aģentūra atlīdzības aprēķinā izmantojusi pieteicēja mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta par laiku pirms pirmā negadījuma. 

Pieteicējs vērsās tiesā, uzskatot, ka atlīdzības aprēķinā vidējā iemaksu alga bija aprēķināma par laiku pirms otrā negadījuma. Lieta tiesā ierosināta par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu pārskatīts aģentūras lēmums.

Augstākajā tiesā šajā lietā risināmi jautājumi par to, vai apgabaltiesa pamatoti vērtējusi arī to, vai pareizi noteikta personas mēneša vidējā iemaksu alga; vai apgabaltiesa ir pamatoti secinājusi, ka Komisijas atzinums nav pamatots ar pirmo negadījumu un līdz ar to, vai apgabaltiesa ir pamatoti secinājusi, ka vidējā iemaksu alga nosakāma tikai par laiku pirms otrā negadījuma; vai no tiesiskā regulējuma izriet, ka nosakot atlīdzību, tiek ņemta vērā iespējamā lielākā personas vidējā iemaksu alga vai atlīdzība, kā arī, vai no tiesiskā regulējuma izriet, ka tādā gadījumā, ja darbspēju zaudējums noteikts divu negadījumu rezultātā, vidējās iemaksu algas noteikšanai ir jāizvēlas laika posms pirms tā negadījuma, kad vidējā iemaksu alga ir lielāka; vai apgabaltiesa ir pareizi noteikusi mēneša vidējās iemaksu algas aprēķina metodi.

3)      Administratīvo lietu departaments 20.martā rakstveida procesā izskatīs SIA „Winex” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma atcelšanu. Lietā ir strīds, vai pieteicējai ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par autostāvvietu, kura tiek izmantota kā iela (ceļš). (Lieta SKA-42/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv