Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 14 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ģenerālprokuratūra, Uzņēmumu reģistrs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Iepirkumu uzraudzības birojs.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem, divus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem un trīs pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Divās lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 14.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā risināmais tiesību jautājums ir par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā piemērošanu. Proti, vai VSAA atbilstoši Līgumam bija jānosūta Krievijas Federācijas iestādei pieteicēja iesniegums par apbedīšanas pabalsta saņemšanu sakarā ar viņa laulātās nāvi, kas bija KF pilsone, bet dzīvoja Latvijā un saņēma vecuma pensiju no tādas Krievijas Federācijas iestādes, kas nebija Krievijas Federācijas kompetentā organizācija atbilstoši Līgumam.

Pieteicējam pabalsta izmaksa tika atteikta, jo bija nokavēts noteiktais termiņš iesnieguma iesniegšanai. Pieteicējs uzskata, ka tas noticis VSAA prettiesiskas rīcības dēļ, laicīgi nenosūtot viņa iesniegumu Krievijas Federācijas iestādei. (Lieta SKA-777/2015).

2)      Administratīvo lietu departaments 14.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējs pārsūdzējis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) lēmumu, ar kuru viņam pārtraukta Latvijas Republikas vecuma pensijas izmaksa, jo VSAA konstatēja, ka viņam nav pārtraukta Krievijas Federācijas pensijas izmaksa. Pieņemot pārsūdzēto lēmumu, nebija tiešu pierādījumu par to, ka Krievijas Federācijas pensijas piešķiršanā tiešām ir ņemts vērā arī tas laiks, par kuru ir piešķirta Latvijas Republikas pensija. Jo pieteicējs neiesniedza VSAA pieprasīto izziņu par to, kuri laika periodi ir ņemti vērā, piešķirot Krievijas Federācijas pensiju, savukārt Krievijas Federācijas iestāde atteica tādu izsniegt VSAA, jo nav pieteicēja piekrišanas.

Tādējādi šajā lietā papildus risināmais jautājums ir par to, vai VSAA bija tiesīga pārskatīt apdrošināšanas stāžu un izslēgt no tā laiku, kas iespējams ir bijis ņemts vērā arī piešķirot Krievijas Federācijas pensiju. (Lieta SKA-1172/2015).

3)      Administratīvo lietu departaments 15.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Lietā ir jāpārbauda, vai Administratīvā rajona tiesa, izskatot strīdu par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu, ir pareizi noskaidrojusi apstākļus. Pieteicēja savā pieteikumā tiesai norāda, ka uzvarējušais pretendents nav pierādījis savu atbilstību prasībām, kas tika izvirzītas attiecībā uz pretendentu iepriekšējo pieredzi ūdens cauruļvadu būvniecībā. Atbilstoši iepirkuma nolikumam pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā bija jābūt veikušam lietus kanalizācijas cauruļvadu būvdarbus trīs līgumu ietvaros, kur katrā līgumā izbūvēti ne mazāk kā 1000 metru. Strīds lietā ir par to, kā aprēķināms cauruļvadu garums, proti, vai cauruļvadu garumā ir ieskaitāmas arī skatakas un citi vertikālie elementi. Administratīvā rajona tiesa ir devusi priekšroku skaidrojumam, ka skatakas un citi vertikālie elementi ir ieskaitāmi cauruļvadu garumā. Pieteicēja savā kasācijas sūdzībā norāda uz kļūdām jēdzienu izpratnē un uzskata, ka uzvarējušā pretendenta kvalifikācija neatbilda nolikuma prasībām. (Lieta SKA-391/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv