Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.

AT Civillietu departaments mutvārdu procesā paplašinātā sastāvā izskatīs vienu kasācijas sūdzību. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās iesniegts prokurora protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu par vienošanos par sodu. Vienā lietā paredzēts izskatīt apsūdzētā pārstāvja sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu par matemātiskā aprēķina kļūdas labošanu un vienā lietā vērtēs pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      14.aprīlī Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs apsūdzētā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs atzīts par vainīgu dienesta pilnvaru pārsniegšanā, izdarot nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētajam sods noteikts piespiedu darbs uz 200 stundām. Bijušajam KNAB izmeklētājam sākotnēji apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 307.panta par nelikumīgām darbībām ar krimināllietas materiāliem un pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. (Lieta SKK-51/2015).

 

2)      14.aprīlī Administratīvo lietu departaments izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūra) ar iesniegumu par vecuma pensijas piešķiršanu ar atvieglotiem noteikumiem kā bērna invalīda kopš bērnības tēvam. Aģentūra atteica šādas pensijas piešķiršanu, jo pieteicēja dēls līdz astoņu gadu vecumam likumā noteiktā kārtībā nebija atzīts par invalīdu.

Lietā ir risināms jautājums par likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas interpretāciju. Proti, kā ir interpretējams normā minētais jēdziens „bērns invalīds”. Vai tas ir interpretējams atbilstoši attiecīgajā laikā spēkā esošajām tiesību normām, kas noteica kritērijus invaliditātes noteikšanai bērnam, vai arī atbilstoši bērna faktiskajam veselības stāvoklim. (Lieta SKA-68/2015).

 

3)      15.aprīlī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējai sakarā ar tās īpašumā nocirstajiem kokiem Rīgas dome uzlika pienākumu samaksāt zaudējumu atlīdzinājumu par dabas daudzveidības samazināšanu. Zaudējumu apmērs noteikts, izmantojot Rīgas domes 2010.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 1.pielikumā noteikto formulu, no kuras izriet, ka zaudējumu apmērs palielināms, ja koki nocirsti patvaļīgi. Lietā ir strīds par to, vai šāds zaudējumu apmēra palielinājums uzskatāms par sodu un, attiecīgi, vai pašvaldība bija tiesīga šādu palielinājumu paredzēt minētajos saistošajos noteikumos un piemērot pieteicējai. (Lieta SKA-429/2015).

 


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv