Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome un Valsts zemes dienests.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar pieteikumu par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu, vienā lietā saņemta sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai, vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par lēmumu nepieņemt viņa kasācijas sūdzību un vienā lietā saņemta sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu atstāt apsūdzētā apelācijas sūdzību bez izskatīšanas.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Civillietu departaments 14.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā turpinās izskatīt lietu pieteikumā par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada 13.maijā tiesa apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu atlikt lietas izskatīšanu, jo Lietuvā tiesvedībā bija process par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Uz to brīdi Lietuvā lieta bija izskatīta pirmajā instancē un gaidīja izskatīšanu apelācijas kārtībā. Lūgumam tiesas sēdē pievienojās arī lidosta „Rīga”.

2008.gada 31.decembrī Lietuvas Apelācijas tiesa atstāja spēkā Viļņas apgabaltiesas lēmumu noteikt lidostas „Rīga” un AS „Air Baltic Corporation” īpašumu nepilnu 200 miljonu litu (40 765 320 latu) vērtībā arestu, ko bija pieprasījusi „flyLAL”, vainojot AS „Air Baltic Corporation” negodīgā konkurencē.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa bija vērsusies Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem par to, kā interpretējama ES regula par citas dalībvalsts tiesu nolēmumu atzīšanu. Pēc Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā sprieduma saņemšanas, kurā sniegtas atbildes uz Augstākās tiesas jautājumiem, Augstākajai tiesai bija pamats atjaunot tiesvedību lietā. (SKC-5/2015).

2)      Administratīvo lietu departaments 14.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir risināms jautājums par Rīgas domes lēmuma, ar kuru pieteicējam piederošā ēka tika klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša būve nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, tiesisko dabu. Proti, vai šāds lēmums ir atsevišķi pārsūdzams tiesā. (Lieta SKA-576/2015).

3)      Krimināllietu departaments 15.oktobrī rakstveida procesā izskatīs trīs apsūdzēto un viena aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumu krimināllietā par kāda akla pensionāra noslepkavošanu mantkārīgā nolūkā, pēc tā izdarot līķa apgānīšanu. Ar AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.novembra spriedumu divi no apsūdzētajiem atzīti par vainīgiem slepkavības izdarīšanā personu grupā mantkārīgā nolūkā. Galīgais sods vienam no apsūdzētajiem noteikts mūža ieslodzījums, bet otram – brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un 10 mēnešiem. Vēl viens no apsūdzētajiem lietā atzīts par vainīgu uzkūdīšanā veikt slepkavību mantkārīgā nolūkā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 10 mēnešiem. Ceturtais lietā apsūdzētais atzīts par vainīgu sevišķi smaga nozieguma iepriekš neapsolītā slēpšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un 11 mēnešiem. (Lieta SKK-242/2015).

4)      Administratīvo lietu departaments 15.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – servitūta – reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieteicējas nekustamajam īpašumam, kas atrodas valsts akciju sabiedrībai „Starptautiskā lidosta „Rīga”” nepieciešamajā teritorijā.

Valsts zemes dienests un tiesa atzinusi, ka nav pamata apgrūtinājuma reģistrācijai, jo pieteicēja nav iesniegusi tā nodibināšanu apliecinošus dokumentus. Pieteicēja savukārt uzskata, ka personālservitūts ir nodibināts ar likumu, un tiesai bija pēc analoģijas jāpiemēro Rīgas brīvostas likuma norma par personālservitūta nodibināšanu par labu Rīgas brīvostas pārvaldei. (Lieta SKA-675/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv