Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts policija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Pāvilostas ostas pārvalde un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā pret Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par tiesībām saņemt izdienas pensiju. Pieteicējs ir strādājis gaisa kuģu tehniskās apkopes mehāniķa profesijā, bet lietā ir strīds, vai viņa faktiski veiktie darba pienākumi dod tiesības uz izdienas pensiju. (Lieta Nr.SKA-12/2021).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par vecāku pabalsta pārmaksas atprasīšanu. Lietā risināms jautājums par to, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pamatoti pārrēķināja pieteicējas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, atklājoties ziņām, ka viņai aprēķina periodā bija arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss. (Lieta Nr.SKA-17/2021).
  3. Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts jautājums par personas, kuras īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu minētajai fiziskajai personai un tās ģimenes locekļiem piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda, kurš likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā stāšanās brīdī atrodas mājā, kura ir denacionalizēta vai atdota bijušajiem īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem) vai par kuras atdošanu ir iesniegts pieprasījums, tiesībām saņemt bez atlīdzības pašvaldības dzīvokli. (Lieta Nr. SKA-222/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 29.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēja pieteikums par labvēlīga Tieslietu ministrijas administratīvā akta izdošanu par zaudējumu atlīdzību, kas radušies saistībā ar zvērināta advokāta juridisko palīdzību krimināllietā. Lietā jārisina jautājums par to, kādā apmērā atlīdzināmas faktiskās izmaksas par zvērināta advokāta sniegtajiem pakalpojumiem. (Lieta Nr.SKA-16/2021).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments 29.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā citstarp ir strīds, vai personas iesniegums, kas iestādē iesniegts ar mērķi panākt konkrētas tiesiskās situācijas ietekmēšanu, ir atzīstams par iesniegtu Informācijas atklātības likuma kārtībā. (Lieta Nr.SKA-22/2021)

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv