Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 5.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja, kuras īpašums (dzīvojamā māja) atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, veica mājas jumta pārbūvi, nesaskaņojot to ar būvvaldi. Būvvalde, atzīstot, ka tā ir patvaļīga būvniecība, atļāva būvniecības dokumentu sagatavošanu, bet vēlāk atteica izsniegt būvatļauju, jo pieteicēja nebija izstrādājusi detālplānojumu. Iestāde atsaucās uz Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu normu, kas noteic, ka arī pirms pārbūves uzsākšanas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā obligāti izstrādājams detālplānojums. Tiesa atzina, ka detālplānojuma izstrāde šajā gadījumā ir formāla. Tomēr, tā kā tiesiskais regulējums tā izstrādi pieprasa un konkrētajā gadījumā pārbūves rezultātā ir mainījies būves apjoms, pieteicējai attiecīgais pienākums noteikts pamatoti. Lietā izšķirams, vai minētā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu norma ir piemērojama visos ēkas pārbūves gadījumos. (Lieta Nr. 207/2020).

  1. Administratīvo lietu departaments 6.novenbrī rakstveida procesā skatīs divas lietas, kurās tiek risināts strīds par Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” normu,  kas nosaka amatpersonas (darbinieka) kategorijas pārskatīšanas kārtību, piemērošanu. (Lietas Nr. SKA-429/2020 un SKA-430/2020).
  1. Administratīvo lietu departamentā 6.novembrī nolikts nolēmuma pieejamības datums lietā par aprēķināto muitas parādu. Senāts lietu tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja 6.oktobrī.

Senāta sēdē pieteicējas pārstāve iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji to neatzina. Senāts uzklausīja procesa dalībnieku skaidrojumu par ārējā preču tranzīta procedūru, ko konkrētajā gadījumā neizdevās noslēgt sekmīgi, jo tranzīta galamērķa muitas iestādē tika konstatēts preču iztrūkums un tāpēc VID noteica samaksāt muitas nodokli. Pieteicēja tiesas sēdē norādīja, ka notikusi neskarta preču nogādāšana, bet iemesls tam, ka tranzīta galamērķa muitas iestādē nav saņemts viss deklarētais preču daudzums, ir tas, ka nosūtītājs nav konteinerā ievietojis visu pavaddokumentos norādīto preču daudzumu. VID skaidroja, ka preču saņēmējam ir jāpierāda tas, ka nav bijusi pilna krava, proti, jāuzrāda nosūtītāja valsts muitas iestādes apstiprināta dokumenta oriģināls, kas to pierāda. (Lieta Nr.SKA-165/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv