Ievērojot pēdējās dienās medijos izskanējušos viedokļus par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), Augstākā tiesa skaidro kārtību, kādā ticis lemts jautājums par D.Čalovska izdošanas pieļaujamību.

Ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora M.Viļuma 2012.gada 20.decembra lēmumu atzīta par pieļaujamu Latvijas Republikas pilsoņa Denisa Čalovska izdošana Amerikas Savienotajām Valstīm.

Izskatot D.Čalovska sūdzību par minēto lēmumu, Augstākā tiesa šī gada 30.janvārī atstāja to negrozītu un atzina par pieļaujamu D.Čalovska izdošanu ASV.

Augstākā tiesa lēmumu pieņēmusi, tiesas sēdē uzklausot izdodamo personu D.Čalovski, viņa aizstāvi zvērinātu advokāti I.Bulgakovu un prokuroru M.Viļumu. Tiesa iepazinās ar pārbaudes materiāliem un iesniegtajiem dokumentiem un secināja, ka prokurors izdošanas lūguma pārbaudi veicis atbilstoši Kriminālprocesa likuma 704.panta prasībām, vispusīgi izvērtējot D.Čalovska izdošanas pamata esamību, un, ievērojot Kriminālprocesa likuma 696.pantu, atzinis D.Čalovska izdošanu par pieļaujamu.

Augstākā tiesa konstatēja, ka nepastāv neviens no Kriminālprocesa likuma 697.pantā norādītajiem personas izdošanas atteikuma iemesliem. Izdošanas tiesiskais pamats ir 2005.gada 7.decembra Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu, kas ratificēts Saeimā 2007.gada 24.maijā un stājās spēkā 2009.gada 15.aprīlī. Konkrētajā gadījumā apstāklis, ka D.Čalovskis ir Latvijas Republikas pilsonis, nevarēja būt par iemeslu viņa izdošanas atteikumam. Satversmes 98.pants pieļauj Latvijas pilsoņa izdošanu ārvalstīm Saeimas apstiprinātos starptautiskos līgumos paredzētajos gadījumos. 2005.gada 7.decembra līguma 3.pants paredz, ka izdodamās personas pilsonība nav pamats atteikumam veikt izdošanu.

Cita starpā tiesa neguva apstiprinājumu aizstāvības apgalvojumam par Čalovska apsūdzības dokumenta nekonkrētību. Tiesu palāta konstatēja, ka apsūdzības dokumentā ir minētas konkrētas Čalovska noziedzīgas darbības, kā tās izpaudās, kāda bija viņa loma noziegumu izdarīšanā un citi būtiski apstākļi.

Jāpiebilst, ka, izskatot sūdzību par prokurora lēmumu par konkrētas personas izdošanas pieļaujamību, Kriminālprocesa likums neparedz tiesai iespēju vērtēt tās vainas pierādījumus, speciālo līdzekļu pielietošanas samērīgumu aizturēšanas laikā un iegūto pierādījumu pieļaujamību. Likums neparedz konkrētās personas personības izvērtējumu kā iespējamo iemeslu izdošanas atteikumam.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211