Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.