Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 30 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 27 apelācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs trīs jautājumus par kļūdas labošanu.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt astoņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests un vienā lietā - gan protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumus par soda izpildes jautājumiem.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) 8.janvārī paredzēts izskatīt Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2010.gada 11.novembra spriedumu, ar kuru apmierināta Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu un Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” noteikts aizliegums ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkcijas, kas paredzētas zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai ar apzīmējumiem „mirra” vai „mirra dent”. Tāpat ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta ZAO „Mirra-M” pretprasība pret Vācijas uzņēmumu „Hager&Werken GBMH&CO” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. (Lieta PAC-123/2013).

2) 10.janvārī atkārtoti apelācijas kārtībā tiks izskatīta prasība par kompensāciju saistībā ar prettiesisku personas brīvības nolaupīšanu un goda un cieņas aizskārumu. Prasītājs ar prasību tiesā vērsās 2007.gadā, lūdzot tiesu uzlikt par pienākumu atbildētājam Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai atsaukt 2002.gada 26.martā izplatītās ziņas, kas aizskar prasītāja godu un cieņu un kas neatbilst patiesībai un proti, ziņas par to, ka prasītājs ir turēts aizdomās par uzņēmuma Jaunpagasts plus prezidenta Daiņa Peimaņa, Kalsnavas spirta rūpnīcas faktiskā līdzīpašnieka Arņa Šķestera slepkavību, kā arī Normunda Rīkura nogalināšanu un ar spirta biznesu saistītā uzņēmēja Māra Millera slepkavības mēģinājumu. Prasītājs uzskata, ka dēļ izplatītās informācijas masu medijos viņš nav varējis turpināt darboties uzņēmumā, kura dibināšanā bija piedalījies, ilgstoši neizbeidzot krimināllietu, kurā sākotnēji prasītājs uzskatīts par aizdomās turēto, viņam pasliktinājusies veselība.
Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa prasību apmierināja daļēji un uzlika par pienākumu Latvijas Republikas Prokuratūrai atsaukt presē izplatītās ziņas, kas neatbilst patiesībai un aizskar prasītāja godu un cieņu. Tiesa piedzina par labu prasītājam atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku nolaupīšanu Ls 10 000 un par goda un cieņas prettiesisku aizskaršanu Ls 10 000.
Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta uzlika par pienākumu atsaukt masu informācijas līdzekļiem sniegto informāciju un no Latvijas valsts par labu prasītājam piedzina Ls 30 000 atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku atņemšanu un Ls 60 000 atlīdzību par goda un cieņas aizskārumu.
Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta PAC-430/2013).

3) 10.janvārī nolikta iztiesāšanai atsevišķā tiesvedībā izdalīta lieta attiecībā uz diviem apsūdzētajiem krimināllietā par zemes izkrāpšanu Rīgā, Kalnciema ielā 2007.gadā. Attiecībā uz citiem lietā apsūdzētajiem ir stājies spēkā spriedums, ar kuru viens no apsūdzētajiem atzīts par vainīgu krāpšanas atbalstīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, otrs apsūdzētais, kurš saskaņā ar apsūdzību krāpšanas shēmā bija iesaistījies, par pieciem latiem pārdodot savu pasi, sodīts ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem bez mantas konfiskācijas. Tāpat lietā ar pirmās instances tiesas spriedumu par vainīgu neizpaužamu ziņu izpaušanā tika atzīta apsūdzētā un sodīta ar 40 stundu piespiedu darbu. Ņemot vērā, ka divi apsūdzētie lietas iztiesāšanas laikā bija pazuduši, pirmās instances tiesa lietu sadalīja un attiecībā uz šiem diviem apsūdzētajiem lieta tika skatīta atsevišķi. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem krāpšanas izdarīšanā un sodīti ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem bez mantas konfiskācijas. Pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējis viens apsūdzētais, lūdzot apelācijas instances tiesu pārvērtēt krimināllietā iegūtos pierādījumus un rast iespēju samazināt viņam noteikto sodu. (Lieta PAK-148/2013).

4) 10.janvārī plānots iztiesāt krimināllietu, kurā ar Zemgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem, konfiscējot mantu, par to, ka ar sevišķu cietsirdību izdarīja citas personas slepkavību pastiprinošos apstākļos. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2010.gada augustā Jelgavā, kad apsūdzētais, strīda laikā ar savu faktisko sievu, nodarīja cietušajai smagus miesas bojājumus, kas bija cēloniskā sakarībā ar cietušās nāvi.
Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzības iesniedzis apsūdzētais un viņa aizstāvis, lūdzot to atcelt.
Pagājušajā tiesas sēdē 2012.gada maijā lietas iztiesāšana atlikta sakarā ar aizstāvja maiņu. (Lieta PAK – 68/2013).

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211