Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 22 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.