Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par izlīguma noslēgšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.