Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Desmit lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.