Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 74 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 15 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu jautājumu par ekspertīzes nozīmēšanu. 17 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 37 blakus sūdzības un divus pieteikumus par kļūdas labošanu.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības un divās lietās - gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)22.janvārī Civillietu tiesu palātā tiks pasludināts saīsinātais spriedums strīdā starp Vācijas un Krievijas uzņēmumiem par preču zīmēm ar apzīmējumiem „mirra” un „mirra dent”. Lietu apelācijas kārtībā Civillietu tiesu palāta izskatīja 8.janvārī sakarā ar Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu un Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” noteikts aizliegums ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkcijas, kas paredzētas zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai ar apzīmējumiem „mirra” vai „mirra dent”. Tāpat ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta ZAO „Mirra-M” pretprasība pret Vācijas uzņēmumu „Hager&Werken GBMH&CO” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.(Lieta PAC-123/2013).

2)24.janvārī Civillietu tiesu palātā tiks pasludināts saīsinātais spriedums prasības lietā pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu par pretlikumīgu personas brīvības nolaupīšanu un prettiesisku goda un cieņas aizskārumu. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 10.janvārī sakarā ar prasītāja un atbildētāja apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība apmierināta daļēji un Latvijas Republikas Prokuratūrai uzlikts par pienākumu atsaukt presē izplatītās ziņas, kas neatbilst patiesībai un aizskar prasītāja godu un cieņu. Tiesa piedzina no Latvijas Republikas par labu prasītājam atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku nolaupīšanu Ls 10 000 un par goda un cieņas prettiesisku aizskaršanu Ls 10 000. (Lieta PAC-430/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211