Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 67 lietas. Tiesas sēdē izskatīs divas apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 56 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības, vienā lietā iesniegts prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu, vienā lietā paredzēts izlemt jautājumu par personas izdošanas pieļaujamību Somijai. Divas lietas Senāta Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)2.aprīlī Civillietu tiesu palāta pasludinās saīsināto spriedumu SIA „Vedgas” prasībā par īpašuma tiesību atzīšanu uz sešām dzīvojamām mājām Staļģenē. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 18.martā sakarā ar SIA „Vedgas” pārstāves iesniegtu apelācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta pilnībā, bet apmierināta valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pretprasība un atzītas īpašuma tiesības Latvijas valstij VAS „Privatizācijas aģentūra” personā uz Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē esošām sešām dzīvojamām mājām. (Lieta PAC-452/2013).

 

2)2.aprīlī Civillietu tiesu palāta pasludinās saīsināto spriedumu valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” prasības lietā par zaudējumu atlīdzību. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 18.martā sakarā ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” apelācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par zaudējumu Ls 244 156,95 piedziņu saistībā ar LVM nodarītajiem zaudējumiem stādu audzētavā "Mežvidi" Madonas rajona Jaunkalsnavā. Iepriekš izskatot lietu apelācijas kārtībā, prasība tika apmierināta daļēji un par labu prasītājam tika piedzīti zaudējumi Ls 31 452,32 apmērā. Izskatot lietu sakarā ar abu pušu iesniegtām kasācijas sūdzībā, Senāts lietu nodeva jaunai izskatīšanai Civillietu tiesu palātā. (Lieta PAC-293/2013).

 

3)2.aprīlī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka 2005.gada pavasarī – vasarā Rīgā izdarīja svešas mantas prettiesisku izšķērdēšanu, būdams persona, kurai šī manta uzticēta un kuras pārziņā tā atradusies. Noziedzīgā nodarījuma rezultātā cietušajai nodarīti materiālie zaudējumi Ls 1 700 apmērā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar naudas sodu 20 minimālo mēnešalgu, tas ir, Ls 3 600 apmērā.

Par pirmās instances tiesas spriedumu Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors iesniedzis apelācijas protestu, kurā lūdz atcelt spriedumu daļā par apsūdzētā notiesāšanu pēc Krimināllikuma 179.panta pirmās daļas, taisīt šajā daļā jaunu spriedumu, pārkvalificējot apsūdzētā darbības uz Krimināllikuma 179.panta trešo daļu un nosakot viņam sodu – brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, konfiscējot mantu. (Lieta PAK-63/2013).

 

4)5.aprīlī slēgtā tiesas sēdē atkārtoti apelācijas kārtībā plānots iztiesāt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar naudas sodu astoņdesmit minimālo mēnešalgu apmērā, kas sastāda Ls 12 800, aizliedzot uz 3 gadiem kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, kā arī atņemot tiesības uz 3 gadiem ieņemt ar valsts noslēpumu, komercnoslēpumu un cita veida slepenas informācijas radīšanu, iegūšanu, glabāšanu vai izmantošanu saistītus amatus valsts, pašvaldību, privātajās un sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumus (uzņēmējsabiedrībās) un iestādēs par to, ka apzināti izpaudis ziņas, kuras ir valsts noslēpums, būdams persona, kam šīs ziņas kļuvušas zināmas sakarā ar dienestu.

Ar AT Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 30.septembra spriedumu Rīgas apgabaltiesas spriedums atcelts un apsūdzētais attaisnots. Par spriedumu kasācijas protestu iesniedza Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors, lūdzot atcelt AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu atcelt un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Ar AT Senāta Krimināllietu departamenta 2011.gada 10.jūnija lēmumu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 30.septembra spriedums atcelts daļā par apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu viņam uzrādītajā apsūdzībā epizodēs par 2006.gada 25.septembrī izdarītajām darbībām. Atceltajā daļā lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta PAK-85/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211