Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 39 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.