5.februārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta noraidīja prasību pret SIA "Rīgas satiksme"sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu traumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 19.februārī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 22.janvārī sakarā ar abu pušu iesniegtām apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Tiesas sēdē prasītāja uzturēja savu apelācijas sūdzību, lūdzot prasību apmierināt. Atbildētājas - SIA "Rīgas satiksme" pārstāvis lūdza prasību noraidīt, paskaidrojot, ka autobusa vadītājs nebija vainojams notikušā ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Kriminālprocess pret autobusa vadītāju ticis izbeigts un saskaņā ar liecinieku liecībām ceļu satiksmes negadījumu izraisījis nenoskaidrots apvidus automašīnas vadītājs, kurš pēkšņi izbraucis priekšā pa ceļa labo joslu braucošam autobusam. Atbildētāja ieskatā prasītāja nevar prasīt kaitējuma atlīdzinājumu no SIA „Rīgas satiksme”, jo tās vadītājs nav atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Trešās personas lietā – biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja” (LTAB) pārstāve tiesas sēdē paskaidroja, ka, ņemot vērā, ka autobusa vadītājs nav atbildīgs par notikušo ceļu satiksmes negadījumu, prasītāja zaudējumu atlīdzību saņem no LTAB Garantiju fonda. Prasītājai tiek segti zaudējumi par viņai nepieciešamo ārstēšanos saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu, tai skaitā tiek segti izdevumi par medikamentu iegādi un tiek segta starpība starp viņas ienākumiem pirms ceļu satiksmes negadījuma, kas kopā sastādīja Ls 188 un pašreizējiem ienākumiem, kas sastāda Ls 100, proti, starpība Ls 88 mēnesī. Arī lietas materiāli liecina par to, ka prasītājai no Garantijas fonda par visu laika periodu ir atlīdzināti gan materiālie zaudējumi, gan nemateriālie zaudējumi kopā Ls 15 159,33.

Prasītāja ar prasību tiesā vērsās 2008.gada novembrī. Prasībā noradīts, ka 2006.gada 18.martā prasītāja braukusi ar SIA „Rīgas satiksme” reisu autobusā Nr.53 „Zolitūde – Katedrāle”, kad autobusa vadītāja straujas bremzēšanas un inerces rezultātā kritusi un atsitusies pret autobusa vadītāja kabīnes sienu. No negadījuma vietas prasītāja nogādāta Rīgas 1.slimnīcā, kur pēc apskates konstatēta mugurkaula trauma. Norādīts, ka pēc kritiena bijusi nepieciešama mugurkaula skriemeļu operācija. Negadījums un tā sekas bijis smags morālais pārdzīvojums gan prasītājai, gan visai viņas ģimenei. Pēc veiktās operācijas prasītājai bijis smags un ilgstošs atveseļošanās periods. Pēc kritiena prasītāja kļuvusi par otrās grupas invalīdi. Prasītāja lūgusi tiesu piedzīt no atbildētāja atlīdzību par nodarīto sakropļojumu Ls 54 080, atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 57 280 un atrautās peļņas starpību Ls 71 499,54.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 5.decembrī prasību apmierināja daļēji un no SIA "Rīgas satiksme" par labu prasītājai piedzina Ls 5000 par sakropļojumu un Ls 3000 par morālām un garīgām ciešanām.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211