Senāta Administratīvo lietu departaments 15.septembrī kopsēdē uzklausīja procesa dalībniekus strīdā par Valsts ieņēmumu dienesta pieteicējai aprēķinātu nodokļa parādu un soda naudu trīskāršā nodokļu apmērā.

Lietā ir strīds par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”’ 31.2panta 1.1daļas un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas interpretāciju. Proti, vai minētās normas aptver tikai gadījumu, kad ir konstatēta tā saucamo “aplokšņu algu” izmaksa. Senāta sēdē pieteicējas – SIA “Fontaine.Ent.” – pārstāvis iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve to neatzina. Pieteicēja pārstāvis skaidroja tiesai savu viedokli par Senāta praksē nostiprinātām atziņām, ka strīdus normas nav piemērojamas gadījumā, ja nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu („aplokšņu algu”), kuras, viņaprāt, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve norādīja, ka iestādes veiktais aprēķins ir tiesisks un pamatots un apgabaltiesas spriedums ir atstājams negrozīts. Senāts pabeidza lietas izskatīšanu tiesas sēdē un noteica, ka nolēmums būs pieejams 6.oktobrī.

Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai veica pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu auditu. Pārbaudes rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, proti, ka nav aprēķinātas visas darba stundas darbiniekiem, darbs svētku dienās, atlīdzības par atvaļinājumiem.  Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja Iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 euro, tā soda naudu 5091,89 euro un nokavējuma naudu 81,88 euro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 euro, to soda naudu 8080,5 euro un nokavējuma naudu 439,88 euro.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicējas pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu.

Lieta Nr. SKA-64/2020; A420125216

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv