Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments marta beigās, izskatot izdodamās personas advokāta sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanas pieļaujamību Krievijas Federācijai, nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, lai noskaidrotu viedokli par Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērojamību. Ņemot vērā, ka izdodamā persona ir Igaunijas pilsonis, Augstākās tiesas ieskatā, Līgums par Eiropas Savienības darbību piemērojams tādā veidā, ka Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa izdošanas gadījumā valstij, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim garantējams tāds pats aizsardzības līmenis kā attiecīgās dalībvalsts pilsonim. Augstākā tiesa apturēja tiesvedību lietā līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Augstākā tiesa lēmumā par vēršanos Eiropas Savienības Tiesā analizējusi piemērojamās tiesību normas, kas liek šaubīties par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju. Saskaņā ar Līguma starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās 62.pantu, Latvijas Republika neizdod savus pilsoņus Krievijas Federācijai. Šobrīd Latvijā vai starptautiskās sadarbības nolīgumā nav paredzēts tiešs ierobežojums Igaunijas Republikas pilsoņu neizdošanai Krievijas Federācijai. Eiropas Savienības līmenī ir parakstīti atsevišķi nolīgumi par izdošanu, tomēr tāds nav parakstīts ar Krievijas Federāciju. Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, ievērojot pamatnoteikumus, kas ietverti Padomes 2002.gada 13.jūnija pamatlēmumā par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām, starp dalībvalstīm ir atļauta savu pilsoņu izdošana. Uzskaitītie apsvērumi liek secināt, ka valsts noteiktā savu pilsoņu aizsardzība pret izdošanu ne-Eiropas Savienības dalībvalstīm darbojas tikai attiecīgās valsts teritorijā. Tas savukārt, nonāk pretrunā ar Eiropas Savienības pilsonības pamatjēgu, proti, pilsoņu tiesībām uz līdzvērtīgu aizsardzību.

Krievijas Federācijas ģenerālprokurora lūgums par Igaunijas Republikas pilsoņa izdošanu kriminālvajāšanai Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā saņemts pērn oktobrī. Viņš tiek apsūdzēts par mēģinājumu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nelikumīgi realizēt narkotiskās vielas sevišķi lielā apmērā.

Iesniedzot sūdzību par ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības prokurora lēmumu par izdošanas pieļaujamību, apsūdzētās personas advokāts lūdz atzīt izdošanu par nepieļaujamu. Sūdzībā norādīts, ka atbilstoši Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām Igaunijas Republikas pilsonim Latvijas Republikā ir tādas pašas tiesības kā Latvijas Republikas pilsonim un līdz ar to Latvijas valstij ir pienākums pasargāt personu no nepamatotas izdošanas.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv