Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Visās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 29.maijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis. 

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnots.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi pilnībā un taisījusi jaunu spriedumu. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu  Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tas ir, par zādzību nelielā apmērā un, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 2.punktu, sodīts ar naudas sodu 2 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 860 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un nodarījuma juridisko kvalifikāciju.  (Nr. SKK-235/2018). 

 

  1. Krimināllietu departaments 31.maijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Zemgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais un kasācijas protestu ieniedzis Rīgas tiesas apgabala prokurors. 

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 102.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš piesārņoja iekšējos virszemes ūdeņus ar kaitīgām vielām, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu dabas videi, un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām. No apsūdzētā par labu valstij piedzīta kaitējuma kompensācija 9401,03 euro un par labu novada domei piedzīti 220,902 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurora apelācijas protestu un apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi pilnībā un taisījusi jaunu spriedumu, jo apelācijas instances tiesā tika grozīta sākotnējā apsūdzība. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu  Krimināllikuma 102.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tas ir, par to, ka viņš izdarīja iekšējo virszemes ūdeņu piesārņošanu ar kaitīgām vielām, kas radīja būtisku kaitējumu dabas videi, un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām. No apsūdzētā par labu valstij piedzīta kaitējuma kompensācija par mantisko zaudzējumu 7987,95 euro, par zivsaimniecības ekspertīzi un zaudējumu aprēķinu saistītie izdevumi 1413,08 un procesuālos izevumus 1200 euro. Par labu novada domei piedzīti 220,90 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam inkriminētā nodarījuma juridisko kvalifikāciju.  (Nr. SKK-145/2018).