Augstākās tiesas Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar apsūdzētās personas aizstāvja pieteikumu par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs astoņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā izskatīs protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 19.jūnijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kurā par Zemgales apgabaltiesas lēmumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 323.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš deva valsts amatpersonai kukuli, tas ir, materiālo vērtību, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, neizdarītu kukuļa piedāvātāja interesēs kādu darbību. Apsūdzētais sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 mēnesi. Apsūdzētajam saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem vienu mēnesi.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju.  (Lieta Nr. SKK-380/2018).

 

  1. Krimināllietu departaments 19.jūnijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi apsūdzētā aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš tīši nodarīja vieglus miesas bojājumus un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām. No apsūdzētā par labu cietušajam piedzīta materiālā kaitējuma kompensācija 58,22 euro, morālā kaitējuma kompensācija 300 euro, un procesuālie izdevumi 459,80 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāves un cietušā pārstāves apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā  par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 130.panta otrās daļas un daļā par kaitējuma kompensāciju un procesuālajiem izdevumiem. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētajam par Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sods noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, piespiedu darbs uz 150 stundām. No apsūdzētā par labu cietušajam piedzīta materiālā kaitējuma kompensācija 2077,63  euro un morālā kaitējuma kompensācija 300 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju  un kaitējuma kompensācijas pamatotību. (Lieta Nr. SKK-317/2018).