22.janvārī Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta daļēji apmierināja Vācijas uzņēmuma „Hager & Werken GmbH & Co. KG” prasību pret Krievijas uzņēmumu ZAO „Mirra-M” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu.Tiesa aizliedzaKrievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikāprodukciju, kas paredzēta zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai, ar apzīmējumiem „МИРРАДEНТ” (kiril.) vai „mirra dent”, bet noraidīja prasību daļā par jau minētā produkcijas veida ievešanu, uzglabāšanu un realizēšanu Latvijas Republikā ar apzīmējumiem „МИРРА” (kiril.) vai „mirra”. Tāpat apelācijas instances tiesa noraidīja Krievijas uzņēmuma pretprasību pret Vācijas uzņēmumu par starptautiskās preču zīmes „mira X dent” reģistrācijas Latvijas Republikā atzīšanu par spēkā neesošu un starptautiskās preču zīmes „X miradent” reģistrācijas Eiropas Kopienā atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 5.februārī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

Vācijas uzņēmums „Hager&Werken GBMH&CO” prasību tiesā cēla par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Vācijas uzņēmumam pieder vairākas starptautiski reģistrētas preču zīmes ar dominējošu elementu „mira”. Atbildētājs - Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” - ieved un izplata Latvijā kosmētiskos līdzekļus, zobu, mutes dobuma un lūpu kopšanai, to starpā zobu pastu, kuri līdz sajaukšanas iespējai līdzīgi prasītājam piederošām preču zīmēm. Gan prasītāja, gan atbildētāja preču zīmēs dominē apzīmējums „mirra” un tiek izmantota attiecībā uz identiskām precēm – zobu pastu, mutes un rīkles kopšanas līdzekļiem.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 11.novembrī apmierināja Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasību par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu un Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” noteica aizliegumu ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkciju, kas paredzēta zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai ar apzīmējumiem „mirra” vai „mirra dent”. Tāpat pirmās instances tiesa noraidīja ZAO „Mirra-M” pretprasību pret Vācijas uzņēmumu „Hager&Werken GBMH&CO” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.

Apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedza Krievijas uzņēmums ZAO „Mirra-M”.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211