Civillietu departamentā

Drukas versija
8. jūnijs, 2018

Augstākā tiesa: ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz zemes gabalu, kas atrodas zem viņa īpašumā esošas ēkas

Augstākā tiesa 8.jūnijā atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas  2016.gada 5.maija spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par īpašuma tiesību atzīšanu uz izpirkuma tiesību pamata un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā (Lieta Nr. SKC-116/2018; C04365004). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
6. jūnijs, 2018

Augstākā tiesa: prasība par tāda morālā kaitējuma atlīdzību, kas nodarīts ar vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu atalgojuma noteikšanā, darbiniekam jāceļ triju mēnešu laikā

Augstākā tiesa 6.jūnijā atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas  2016.gada 14.marta spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta darbinieces prasība pret darba devēju par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu atalgojuma noteikšanā (Lieta Nr. SKC-79/2018; C31247015). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
25. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa: darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā zūd prasības tiesības

Augstākā tiesa paplašinātā sastāvā š.g. 25.aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 23.maija spriedumu un izbeidza tiesvedību lietā, kurā darbiniece prasīja atzīt par spēkā neesošu darba devēja uzteikumu, atjaunot viņu darbā, kā arī piedzīt atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku un atzīt vienošanos ar darba devēju par spēkā neesošu daļā (lieta SKC-404/2018; C28318516).
26. februāris, 2018

Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē lieta par iespējamo Dautkom TV reputācijas aizskārumu

Augstākā tiesā 26.februārī atcēla Latgales apgabaltiesas 2015.gada 28.septembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA „Dautkom TV” prasība pret SIA „Semillions”, SIA „Micro News”, izdevuma „Naša Gazeta” galveno redaktori un SIA „Storno S” par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un atlīdzības (mantiskās kompensācijas) piedziņu par morālo kaitējumu (Lieta SKC-23/2018; C12096213). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
25. janvāris, 2018

Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.janvārī atcēla Kurzemes apgabaltiesas 2015.gada 8.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prasība pret bijušo Rīgas domes priekšsēdētāju Gundaru Bojāru par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar rīkojumu izdošanu par prēmiju izmaksām (Lieta SKC-12/2018; C33257014). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
23. janvāris, 2018

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti

Augstākās tiesas Civillietu departaments 19.janvārī, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas – sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasībā pret bijušo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu  par viņas izteikumiem Saeimas vēlēšanu dienā 2014.gada 4.oktobrī, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 6.septembra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta prasītājas prasība pret Laimdotu Straujumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
19. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā  izskatīt deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.