Civillietu departamentā

Drukas versija
10. septembris, 2018

Augstākā tiesa uzdod apelācijas instances tiesai no jauna vērtēt, vai ir veikta fonogrammu retranslēšana pa kabeļiem

Augstākā tiesa10.septembrī atklātā tiesas sēdē pasludināja spriedumu civillietā, kurā biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk – „LaIPA”) cēlusi prasību pret inženierfirmu SIA „Scintilla” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un fonogrammu retranslēšanas aizliegšanu. Augstākā tiesa pārsūdzēto Vidzemes apgabaltiesas 2015.gada 8.jūnija spriedumu atcēla daļā, ar kuru par labu biedrībai „LaIPA” piedzīta kompensācija un zaudējumu atlīdzība, bet atstāja negrozītu daļā, ar kuru noraidīts prasījums aizliegt atbildētājai veikt fonogrammu retranslēšanu pa kabeļiem līdz līguma noslēgšanai ar prasītāju par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslēšanu pa kabeļiem. Lieta sprieduma atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta Nr. SKC-10/2018; C31470413)
7. septembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā tiks pasludināts spriedums.