Civillietu departamentā

Drukas versija
25. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa: darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā zūd prasības tiesības

Augstākā tiesa paplašinātā sastāvā š.g. 25.aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 23.maija spriedumu un izbeidza tiesvedību lietā, kurā darbiniece prasīja atzīt par spēkā neesošu darba devēja uzteikumu, atjaunot viņu darbā, kā arī piedzīt atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku un atzīt vienošanos ar darba devēju par spēkā neesošu daļā (lieta SKC-404/2018; C28318516).
26. februāris, 2018

Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē lieta par iespējamo Dautkom TV reputācijas aizskārumu

Augstākā tiesā 26.februārī atcēla Latgales apgabaltiesas 2015.gada 28.septembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA „Dautkom TV” prasība pret SIA „Semillions”, SIA „Micro News”, izdevuma „Naša Gazeta” galveno redaktori un SIA „Storno S” par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un atlīdzības (mantiskās kompensācijas) piedziņu par morālo kaitējumu (Lieta SKC-23/2018; C12096213). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
25. janvāris, 2018

Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.janvārī atcēla Kurzemes apgabaltiesas 2015.gada 8.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prasība pret bijušo Rīgas domes priekšsēdētāju Gundaru Bojāru par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar rīkojumu izdošanu par prēmiju izmaksām (Lieta SKC-12/2018; C33257014). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
23. janvāris, 2018

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti

Augstākās tiesas Civillietu departaments 19.janvārī, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas – sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasībā pret bijušo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu  par viņas izteikumiem Saeimas vēlēšanu dienā 2014.gada 4.oktobrī, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 6.septembra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta prasītājas prasība pret Laimdotu Straujumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
19. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā  izskatīt deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu. 
29. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama

Augstākajā tiesā 29.decembrī kļuvis pieejams tiesas lēmums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīts Personu un valsts tiesību aizsardzības virsprokurora protests par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.
14. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 14.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no AS “Latvijas Gāze” par labu prasītājai piedzīta zaudējumu atlīdzība 3025,21 euro un tiesāšanās izdevumi 933,73 euro, saistībā ar zaudējumiem, kas radušies, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai nenoslēdzot dabasgāzes piegādes līgumu ar jaunu patērētāju un pamatojot šādu lēmumu ar iepriekšējā patērētāja parādu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
29. novembris, 2017

Lietu par taisnīgas atlīdzības noteikšanu par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākajā tiesā 29.novembrī kļuvis pieejams spriedums civillietā, kurā rakstveida procesā izskatīta biedrības „Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – biedrība „AKKA/LAA”) kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta biedrības „AKKA/LAA” prasība pret SIA „Star FM” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un apmierināta SIA „Star FM” pretprasība par licences līguma atzīšanu par noslēgtu un autoratlīdzības noteikšanu.
24. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.