Arhīvs

Drukas versija
26. septembris, 2018

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.septembra līdz 3.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu, divus pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
28. augusts, 2018

Tiesa apmierina lūgumu iesniegt papildu pierādījumus lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 28.augustā apmierināja prasītājas lūgumu iesniegt papildu pierādījumus lietā pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada martā lūgumu iesniegt papildu pierādījumus izteica atbildētāja un trešā persona lietā. Toreiz tiesa lūgumu apmierināja. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu 30.oktobrī plkst. 13.00.
30. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
30. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 27. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 28 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
23. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 35 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. decembris, 2016

Stājas spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu sakarā ar tēva bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 21.decembrī prasības lietā pret Latvijas Republiku Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku personā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar tēva bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā, grozīja AT Civillietu tiesu palātas spriedumu daļā par prasības apmēru. Augstākā tiesa noteica, ka par labu prasītājiem piedzenams atlīdzinājums par morālo kaitējumu 20 000 Ls jeb 28 457,55 euro, sadalot šo summu vienādās daļās starp visiem trim prasītājiem. Proti, par labu katram no prasītājam piedzenami 9 485,85 euro. AT spriedums nav pārsūdzams.
16. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
16. decembris, 2016

Lietu apsūdzībā par krimināllietas materiālu iznīcināšanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 8.decembrī atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu lietā par krimināllietas materiālu tīšu iznīcināšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
13. decembris, 2016

Stājas spēkā spriedums par pilnvaru anulēšanu Balvu novada domes deputātam Ivanam Baranovam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta tiesnešu kolēģija 13.decembrī rīcības sēdē pieņēma lēmumu atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Ivana Baranova kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 23.marta spriedumu Valsts valodas centra prasībā pret Ivanu Baranovu par Balvu novada domes deputāta pilnvaru anulēšanu. AT Civillietu departamenta tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēma, jo, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2016.gada 23.marta spriedums, ar kuru Valsts valodas centra prasība apmierināta un Ivanam Baranovam anulētas Balvu novada domes deputāta pilnvaras. AT lēmums nav pārsūdzams.