Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 1.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 15.novembra spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Lobbel” pieteikums atzīt par prettiesisku Rīgas domes rīcību, nerīkojot iepirkuma procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pilsētā. Līdz ar to apelācijas instancei no jauna būs jāvērtē Rīgas pašvaldības rīcība, neorganizējot publisku iepirkumu par komersantu izvēli, kuri veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, tā nedodot iespēju pieteicējai - SIA „Lobbel” pretendēt uz šādu tiesību iegūšanu.

Iepriekš izskatot lietu, Senāts 2011.gada decembrī apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā. Ar Satversmes tiesas 2012.gada 6.decembra spriedumu Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12. punkta pirmais teikums, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot vai neatbilstoši piemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu, atzīts par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un spēkā neesošu no 2013.gada 1.jūlija.

Senāts spriedumā norādījis, ka vēršoties ar pieteikumu tiesā, pieteicēja izvirzījusi divus prasījumus, kuri vērsti uz atšķirīgu mērķu sasniegšanu: pirmkārt, lai tiesa uzliktu pienākumu Rīgas pašvaldībai organizēt publisku iepirkumu par atkritumu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā, otrkārt, lai tiesa sniegtu izvērtējumu, vai Rīgas pašvaldības bezdarbība publiska iepirkuma neorganizēšanā par atkritumu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā bijusi prettiesiska. Tiesa ir vērtējusi tikai prasījumu par pienākuma uzlikšanu organizēt publisku iepirkumu. Senāta ieskatā, tiesai bija pienākums izspriest prasījumu arī par Rīgas pašvaldības rīcību, neorganizējot publisku iepirkumu par komersantu izvēli, kuri veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka Rīgas domes nevēlēšanās rīkot publisko iepirkumu ir attaisnota ar iepriekš sadalītām tiesībām, kuras piešķirtas bez iepirkuma procedūras organizēšanas. Arī Satversmes tiesa savā 2012.gada 6.decembra spriedumā norādījusi, ka prasība piemērot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, slēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumus, bija jāievēro jau kopš 2002.gada 1.janvāra.

 

 

Lietā ir tālākminētie apstākļi:

Pieteicēja SIA „Lobbel” laikā no 2001. līdz 2006.gadam vairākkārtēji lūgusi Rīgas domei noslēgt līgumu, kas ļautu pieteicējai sniegt sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu Rīgā. Pieteicējai dažādu iemeslu dēļ tika atteikts. Vienlaikus Rīgas dome, nerīkojot publisku iepirkuma vai koncesijas piešķiršanas procedūru, 2004. un 2005.gadā noslēdza līgumus, kas piešķīra tiesības sniegt sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu Rīgā trešajām personām - PS „Exto D”, SIA „Eko Rīga”, SIA „Eko Kurzeme”, SIA „Cleanaway” līdz 2020.gada 31.decembrim. Papildus šīm personām uz 1997.gada 19.decembra līguma pamata sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniedz arī trešā persona – SIA „Hoetika-ATU” (tagad – L & T Hoetika AS) un uz 1995.gad 23.marta līguma pamata – SIA „Nehlsen Rīga Atkritumu saimniecība” (tagad – SIA „Veolia vides serviss”), kurai līguma termiņš pagarināts 2004.gada 29.janvārī līdz 2020.gada 23.martam.

Pieteicēja 2006.gada 19.oktobrī atkārtoti lūdza Rīgas domei noteikt kārtību, kādā tā varētu piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un grozīt Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2012.gadam. Ar Rīgas domes 2006.gada 24.novembra vēstuli pieteicējas lūgums noraidīts. Rīgas dome atteicās slēgt līgumu ar pieteicēju, jo sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumus Rīgā jau nodrošina trešās personas. Papildus Rīgas dome norādīja, ka ar 2006.gada 21.februāra Rīgas domes apstiprinātā Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāna 2006.-2012.gadam 7.2.2.punktu nolemts jaunus līgumus līdz 2012.gadam neslēgt.

Pieteicēja 2006.gada 28.decembrī iesniedza pieteikumu administratīvajā tiesā, prasot atzīt par prettiesisku Rīgas domes un Rīgas domes Vides departamenta rīcību, atsakot pieteicējai piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā un uzlikt pienākumu organizēt iepirkuma procedūru.

Izskatot lietu atkārtoti apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa 2010.gada 15.novembrī noraidīja SIA „Lobbel” pieteikumu.

Kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniedza SIA „Lobbel”.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211