Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
11. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs četras lietas. Rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Jēkabpils pilsētas dome un Rīgas dome. 
7. maijs, 2018

Augstākā tiesa atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu lietā par akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi, vienlaikus norādot, ka lietā pārsūdzētais iestādes lēmums nedod galīgu atļauju darbības īstenošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.decembra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju – Kalnciema pagasta iedzīvotāju – pieteikums par Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu akceptēta trešās personas SIA „EcoLead” paredzētā darbība – nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveide – Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21.
3. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības lietās, kurās atbildētāji ir Jelgavas novada dome, Mārupes novada dome, Rīgas dome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Lauku atbalsta dienests un Valsts robežsardze.
26. aprīlis, 2018

Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī tiesas sēdē izskatīja Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Augstākā tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēju un pilsētas domes pārstāvjus. Augstākā tiesa uz tiesas sēdi bija aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai noskaidrotu, vai šobrīd Latvijā ir nodrošināti efektīvi tiesību aizsardzības mehānismi pašvaldības politiskās opozīcijas jeb mazākuma deputātu tiesību aizsardzībai gadījumos, kad ir strīds par to, vai politiskajai opozīcijai jeb mazākuma deputātiem ir nodrošināta vienlīdzīga pieeja pašvaldības resursiem, tostarp informācijas un sava viedokļa izplatīšanas iespējām. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pieaicināto pārstāvju viedokli. Augstākā tiesa noteica, ka lēmums lietā būs pieejams 9.maijā. 
26. aprīlis, 2018

Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Maxima Latvija” pieteikums par Valsts darba inspekcijas lēmumu atcelšanu. Ņemot vērā, ka pieteicējas kasācijas sūdzības argumenti attiecas tikai uz iestādes izdoto aktu pamatojuma daļu, nevis rezolutīvo daļu, proti, nevis to daļu, ar kuru atzīts, ka konkrētajā gadījumā nelaimes gadījums, kas notika 2013.gada 21.novembrī, ir atzīstams par darba vides faktoru iedarbības rezultātu, Augstākās tiesas ieskatā, nav pamata atcelt apgabaltiesas spriedumu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
21. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts policija. 
20. aprīlis, 2018

Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.aprīlī, skatot pieteicējas – SIA “Kuršu zeme” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu apturēt tiesvedību lietā un vērsties Eiropas Savienības Tiesā. Augstākajai tiesai radās šaubas par Direktīvas 2006/112/EK 168.panta „a” punkta interpretāciju – vai šai normai atbilst liegums atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties vienīgi uz secinājumu par personas apzinātu iesaistīšanos simulatīvu darījumu noformēšanā, bet neidentificējot, kādā veidā šo darījumu rezultātā un kādas personas varētu būt guvušas nepamatotas fiskālas priekšrocības, salīdzinot ar situāciju, kad darījumi būtu noformēti atbilstoši to faktiskajiem apstākļiem. Tādēļ Augstākā tiesa uzskata, ka uzdodams prejudiciālais jautājums Eiropas Savienības Tiesai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
18. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniskā lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu atcelšanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Augstākā tiesa secināja, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams, jo tajā nepareizi interpretētās tiesību normas un tas ir ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu. Augstākā tiesa arī konstatēja, ka apelācijas instances tiesa nav atsevišķi vērtējusi dubultuzvārdu veidošanas pieļaujamību. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā – trīs kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts robežsardze, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas bāriņtiesa.