Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
15. jūnijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.jūnijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Veselības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Rīgas dome. 
8. jūnijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.jūnijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
4. jūnijs, 2018

Noraida pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu, nosakot aizliegumu ieceļot Latvijas Republikā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 4.jūnijā noraidīja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Augstākā tiesa izskatāmajā lietā secina, ka iekšlietu ministra lēmums nav uzskatāms par patvaļīgu, tas atbilst tiesību normām. Augstākās tiesas ieskatā pieteicējam noteiktais ieceļošanas aizliegums, turklāt uz nenoteiktu laiku, ir attaisnojams ar svarīgām valsts interesēm, kas saistītas ar valsts drošību. Iestādes Augstākajai tiesai ir norādījušas apstākļus, kuru dēļ konkrētajā gadījumā šāds ierobežojums ir nepieciešams. Augstākā tiesa atzīst, ka tas ir samērīgs, ņemot vērā pieteicēja darbības, uz kurām iestādes atsaucas. 
1. jūnijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.jūnijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Ieslodzījuma vietu pārvalde.
23. maijs, 2018

Izskatīšanai kopsēdē nodod lietu par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.maijā nolēma nodot izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Atbilstoši Administratīvā procesa likumā 346.panta otrajai daļai – ja, izskatot lietu trīs tiesnešu sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi tiesneši uzskata, ka lieta izskatāma departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē. Lietas izskatīšanas datums vēl nav noteikts. 
21. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome. 
18. maijs, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu sakarā ar aizliegtu vienošanos

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 17.maijā nodeva jaunai izskatīšanai Moller Auto Baltic AS, Harald A. Moller AS un Heinz Wilke Autohandel GmbH pieteikumu par Konkurences padomes uzlikto naudas sodu par aizliegtu vienošanos, kas konstatēts meitas sabiedrību darbībās. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesas spriedums ir atceļams, jo lietā nav pēc būtības pārbaudīti apstākļi par pieteicēju atbildību. 
17. maijs, 2018

Pieteikumā pret pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu nolēmums būs pieejams jūnijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.maijā tiesas sēdē izskatīja līdzpieteicēju kasācijas sūdzību pieteikumā pret Ķekavas novada domi saistībā ar detālplānojuma izstrādi un pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu. Pieteicēji kasācijas sūdzībā norāda, ka šāda prasība no pašvaldības puses ir nesamērīga, turklāt pieteicējiem uzlikts pienākums izbūvēt nevis pieslēgumu, bet pašu centralizēto kanalizācijas tīklu, ko likums neparedz. Tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likumam noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 20.jūnijā.
15. maijs, 2018

Lietā par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā nolēmums būs pieejams jūnija sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.maijā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Uz tiesas sēdi nebija ieradies pieteicēja pārstāvis, bet, ņemot vērā, ka viņam par lietas izskatīšanas laiku un vietu bija paziņots likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņš bija aicināts nodrošināt cita pārstāvja piedalīšanos tiesas sēdē, Augstākā tiesa turpināja un pabeidza lietas izskatīšanu. Tiesa noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 4.jūnijā. 
14. maijs, 2018

Lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāj spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.maijā lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Augstākā tiesa spriedumā par pareizu atzina Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka ar pārsūdzēto lēmumu pieteicējas nodokļa pārmaksa ir pārcelta uz tādu periodu, kas ir atzīstams par samērīgu.