Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
23. maijs, 2018

Izskatīšanai kopsēdē nodod lietu par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.maijā nolēma nodot izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Atbilstoši Administratīvā procesa likumā 346.panta otrajai daļai – ja, izskatot lietu trīs tiesnešu sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi tiesneši uzskata, ka lieta izskatāma departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē. Lietas izskatīšanas datums vēl nav noteikts. 
21. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome. 
18. maijs, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu sakarā ar aizliegtu vienošanos

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 17.maijā nodeva jaunai izskatīšanai Moller Auto Baltic AS, Harald A. Moller AS un Heinz Wilke Autohandel GmbH pieteikumu par Konkurences padomes uzlikto naudas sodu par aizliegtu vienošanos, kas konstatēts meitas sabiedrību darbībās. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesas spriedums ir atceļams, jo lietā nav pēc būtības pārbaudīti apstākļi par pieteicēju atbildību. 
17. maijs, 2018

Pieteikumā pret pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu nolēmums būs pieejams jūnijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.maijā tiesas sēdē izskatīja līdzpieteicēju kasācijas sūdzību pieteikumā pret Ķekavas novada domi saistībā ar detālplānojuma izstrādi un pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu. Pieteicēji kasācijas sūdzībā norāda, ka šāda prasība no pašvaldības puses ir nesamērīga, turklāt pieteicējiem uzlikts pienākums izbūvēt nevis pieslēgumu, bet pašu centralizēto kanalizācijas tīklu, ko likums neparedz. Tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likumam noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 20.jūnijā.
15. maijs, 2018

Lietā par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā nolēmums būs pieejams jūnija sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.maijā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Uz tiesas sēdi nebija ieradies pieteicēja pārstāvis, bet, ņemot vērā, ka viņam par lietas izskatīšanas laiku un vietu bija paziņots likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņš bija aicināts nodrošināt cita pārstāvja piedalīšanos tiesas sēdē, Augstākā tiesa turpināja un pabeidza lietas izskatīšanu. Tiesa noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 4.jūnijā. 
14. maijs, 2018

Lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāj spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.maijā lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Augstākā tiesa spriedumā par pareizu atzina Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka ar pārsūdzēto lēmumu pieteicējas nodokļa pārmaksa ir pārcelta uz tādu periodu, kas ir atzīstams par samērīgu.
11. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs četras lietas. Rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Jēkabpils pilsētas dome un Rīgas dome. 
7. maijs, 2018

Augstākā tiesa atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu lietā par akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi, vienlaikus norādot, ka lietā pārsūdzētais iestādes lēmums nedod galīgu atļauju darbības īstenošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.decembra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju – Kalnciema pagasta iedzīvotāju – pieteikums par Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu akceptēta trešās personas SIA „EcoLead” paredzētā darbība – nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveide – Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21.
3. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības lietās, kurās atbildētāji ir Jelgavas novada dome, Mārupes novada dome, Rīgas dome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Lauku atbalsta dienests un Valsts robežsardze.