Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
26. aprīlis, 2018

Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī tiesas sēdē izskatīja Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Augstākā tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēju un pilsētas domes pārstāvjus. Augstākā tiesa uz tiesas sēdi bija aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai noskaidrotu, vai šobrīd Latvijā ir nodrošināti efektīvi tiesību aizsardzības mehānismi pašvaldības politiskās opozīcijas jeb mazākuma deputātu tiesību aizsardzībai gadījumos, kad ir strīds par to, vai politiskajai opozīcijai jeb mazākuma deputātiem ir nodrošināta vienlīdzīga pieeja pašvaldības resursiem, tostarp informācijas un sava viedokļa izplatīšanas iespējām. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pieaicināto pārstāvju viedokli. Augstākā tiesa noteica, ka lēmums lietā būs pieejams 9.maijā. 
26. aprīlis, 2018

Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Maxima Latvija” pieteikums par Valsts darba inspekcijas lēmumu atcelšanu. Ņemot vērā, ka pieteicējas kasācijas sūdzības argumenti attiecas tikai uz iestādes izdoto aktu pamatojuma daļu, nevis rezolutīvo daļu, proti, nevis to daļu, ar kuru atzīts, ka konkrētajā gadījumā nelaimes gadījums, kas notika 2013.gada 21.novembrī, ir atzīstams par darba vides faktoru iedarbības rezultātu, Augstākās tiesas ieskatā, nav pamata atcelt apgabaltiesas spriedumu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
21. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts policija. 
20. aprīlis, 2018

Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.aprīlī, skatot pieteicējas – SIA “Kuršu zeme” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu apturēt tiesvedību lietā un vērsties Eiropas Savienības Tiesā. Augstākajai tiesai radās šaubas par Direktīvas 2006/112/EK 168.panta „a” punkta interpretāciju – vai šai normai atbilst liegums atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties vienīgi uz secinājumu par personas apzinātu iesaistīšanos simulatīvu darījumu noformēšanā, bet neidentificējot, kādā veidā šo darījumu rezultātā un kādas personas varētu būt guvušas nepamatotas fiskālas priekšrocības, salīdzinot ar situāciju, kad darījumi būtu noformēti atbilstoši to faktiskajiem apstākļiem. Tādēļ Augstākā tiesa uzskata, ka uzdodams prejudiciālais jautājums Eiropas Savienības Tiesai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
18. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniskā lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu atcelšanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Augstākā tiesa secināja, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams, jo tajā nepareizi interpretētās tiesību normas un tas ir ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu. Augstākā tiesa arī konstatēja, ka apelācijas instances tiesa nav atsevišķi vērtējusi dubultuzvārdu veidošanas pieļaujamību. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā – trīs kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts robežsardze, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas bāriņtiesa.  
9. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu KNAB lēmuma atcelšanu par uzlikto sodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot par nepamatotu Korupcijas novēršnas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par soda uzlikšanu pieteicējam adminitratīvā pārkāpuma lietā, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā. 
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Veselības inspekcija, Ķekavas novada dome un Rīgas dome. 
4. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu tiesu izpildītājam piemēroto disciplinārsodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Tieslietu ministrijas lēmums par tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības atzīts par tiesisku. Ar minēto lēmumu tiesu izpildītājam par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpumiem piemērots disciplinārsods – piezīme. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.