Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
31. janvāris, 2018

Augstākā tiesa: principāls ir galvenā atbildīgā persona par tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu un muitas parāda samaksu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts valsts AS “Latvijas Dzelzceļš” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu atzīts, ka pieteicēja kā principāls ir atbildīga par tranzīta muitas procedūras pienācīgu izpildi, un, tā kā procedūra nav pareizi pabeigta, ir radies muitas parāds, par kura samaksu tā ir atbildīga. Sakarā ar minēto pieteicējai papildus nomaksai budžetā noteikts muitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis un nokavējuma nauda. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
26. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurā atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Rucavas novada dome un Rīgas dome. 
17. janvāris, 2018

Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums, uzliekot pienākumu pieteicējai maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli, atcelts. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi par pamatotiem apgabaltiesas spriedumā izdarītos secinājumus par būtiskiem trūkumiem Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā administratīvajā aktā. 
12. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
8. janvāris, 2018

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.janvārī mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Augstākā tiesa pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 7.februārī.
5. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Tāpat tiesa rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, AS “Latvijas valsts meži” un Ķekavas novada dome.
5. janvāris, 2018

AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams februāra sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 5.janvārī "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā pagarināja nolēmuma pieejamības laiku uz 6.februāri. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja pērn 6.decembrī sakarā ar AKKA/LAA un Konkurences padomes kasācijas sūdzībām strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā.