Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
28. decembris, 2017

Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par atlīdzinājuma piešķiršanu sakarā ar ilgstošu procesu invaliditātes pensijas piešķiršanā. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
28. decembris, 2017

Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.decembrī apturēja tiesvedību lietā saistībā ar pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Augstākās tiesas ieskatā, likuma sistēma rada netaisnīgas sekas bijušajam īpašniekam gadījumos, kad nekustamais īpašums atsavināts (ierakstīts zemesgrāmatā) līdz 31.augustam, jo nodokļa papildlikmes aprēķina vajadzībām tiek pārbaudīta lauksaimniecības zemes apstrāde līdz 1.septembrim. Laika posms līdz 31.augustam ir lielākā gada daļa, tādēļ lietā izskatāmo un tam līdzīgus gadījumus nevar atzīt par netipiskiem. Šādos apstākļos Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 104.panta otrajai daļai vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietā piemērojamās likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“ 7.panta trešās daļas, ciktāl tā nenosaka nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākuma izbeigšanos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Rīgas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas novada pašvaldība un Rucavas novada dome.
19. decembris, 2017

Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Oriola Rīga” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, nokavējuma nauda un soda nauda. Augstākā tiesa nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums.
15. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ekonomikas ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Vides pārraudzības valsts birojs un Ķekavas novada dome.
8. decembris, 2017

Augstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts biedrības “Nepilsoņu komiteja” pieteikums par Rīgas domes lēmumu atteikt pieteicējai atļauju rīkot koncertu. Augstākā tiesa spriedumā norādīja, ka apgabaltiesa izskatāmajā lietā nav pārbaudījusi, vai pašvaldība, izvēloties sniegt pieteicējai atteikumu, nevis dodot iespēju pieteicējai pašvaldības identificētos trūkumus novērst, pieteicējas vārda brīvību ir ierobežojusi atbilstoši samērīguma principam. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
6. decembris, 2017

AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams jaunā gada sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.decembrī izskatīja biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes kasācijas sūdzības strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā. Augstākā tiesa noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 2018.gada 5.janvārī.
1. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome.
30. novembris, 2017

Atstāj spēkā spriedumu atcelt VID lēmumu par aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums strīdā par pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu.
27. novembris, 2017

Lietu strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.novembrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīti pieteicēju – SIA „Stiga RM”, SIA „Mobaco Green” u.c. pieteikumi par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma atcelšanu par aizliegumu slēgt iepirkuma līgumus kokmateriālu pārvadājuma pakalpojumu sniegšanai.  Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.