Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 30.aprīlī ar rīcības sēdes lēmumu atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Veselības ministrijas rīkojumu, pārceļot pieteicēju no Veselības inspekcijas direktores amata Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā. Līdz ar Senāta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 20.septembra spriedums, ar kuru pārsūdzētais Veselības ministrijas rīkojums atzīts par prettiesisku, jo ar to aizskartas pieteicējas cilvēktiesības pildīt valsts dienestu. Senāts šādu lēmumu pieņēmis, jo, izvērtējot pieteicējas iesniegto kasācijas sūdzību, senatoru kolēģija atzīst, ka kasācijas sūdzībā norādītie iebildumi nerada šaubas par sprieduma tiesiskumu.

Senāts atzīst par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka pieteicēja pārcelta citā amatā, nevis lai īstenotu Valsts civildienesta likuma 37.pantā minētos mērķus efektīvai valsts pārvaldes nodrošināšanai, bet gan lai izbeigtu civildienesta attiecības ar pieteicēju.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu Veselības ministrijai uzlikts par pienākumu publiski atvainoties pieteicējai un Latvijas Republikai uzlikts par pienākumu atlīdzināt pieteicējai personisko kaitējumu 500 euro apmērā un morālo kaitējumu 500 euro apmērā.

Senāts lēmumā atzīst par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka faktiskie apstākļi uz lietas izskatīšanu apelācijas instances tiesā bija mainījušies, un tiesai bija jālemj par pārsūdzētā rīkojuma tiesiskumu, nevis atcelšanu, jo uz lietas izskatīšanas brīdi apelācijas instances tiesā pieteicēja iestādei bija iesniegusi lūgumu atbrīvot viņu no civildienesta.

Lieta SKA-867/2019; A420274617

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv