Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības lietās, kurās atbildētāji ir Jelgavas novada dome, Mārupes novada dome, Rīgas dome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Lauku atbalsta dienests un Valsts robežsardze.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 8.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāizšķir, vai pašvaldībai ir pienākums ierosināt grozīt hidroelektrostacijas ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumus, ja persona norāda, ka ūdenskrātuves normālā ūdens līmeņa palielināšana izraisa pārpurvošanos blakus esošajā zemesgabalā. Pieteicēji, kas ir blakusesošā zemesgabala īpašnieki, lūguši, lai tiesa pašvaldībai uzliek pienākumu ierosināt grozījumus Viduskroģeru hidroelektrostacijas ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi,  atzīstot, ka pašvaldībai ir kompetence ierosināt izmaiņas ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos tikai tad, ja pastāv plūdu risks, un tāds konkrētajā gadījumā nav konstatējams. Kā konstatējusi apgabaltiesa, lai arī pēc hidroelektrostacijas darbības atjaunošanas ir noteikts par 0,30 m augstāks normālais ūdens līmenis, salīdzinot ar agrāko, šīs izmaiņas pašas par sevi nerada plūdu risku, turklāt pašas par sevi nespēj ietekmēt pieteicēju zemesgabalā esošās drenāžas sistēmas darbību, jo tā jebkurā gadījumā atrodas zem ūdens līmeņa un ūdens izplūšana no tās nav iespējama. (Lieta SKA-224/2018).