Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Augstākās izglītības padome.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)Administratīvo lietu departaments 9.martā rakstveida procesā izskatīs ieslodzītās personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 25.janvāra spriedumu. Pieteicējs lietā sūdzējās par tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu neizsniegšanu Jelgavas cietumā. Apgabaltiesa atzina, ka pieteicējam netika izsniegti līdzekļi kameras uzkopšanai, tomēr secināja, ka apstākļi kamerās neradīja cilvēktiesību pārkāpumu. Apgabaltiesa uzskatīja, ka pieņemamus higiēnas un sanitāros apstākļus kamerā pieteicējs varēja nodrošināt, uzkopšanai izmantojot tikai ūdeni un ziepes. (Lieta SKA-49/2018).

 

2) Administratīvo lietu departaments 9.martā rakstveida procesā izskatīs ieslodzītās personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 2.novembra spriedumu. Pieteicējs sūdzējās par Valmieras cietuma administrācijas faktisko rīcību, neizsniedzot viņam atsūtīto 2015.gada kalendāru, un pieprasīja atlīdzinājumu. Ar apgabaltiesas spriedumu pieteikums apmierināts daļēji – atzīta par prettiesisku Valmieras cietuma administrācijas faktiskā rīcība, 2015.gada 5.janvārī neizsniedzot atsūtīto 2015.gada kalendāru, un piespriesta rakstveida atvainošanās, bet vienlaikus atzīts, ka, ņemot vērā sprieduma taisīšanas laiku, nav lietderīgi uzdot iestādei nodrošināt pieteicējam no sūtījuma izņemtā 2015.gada sienas kalendāra izsniegšanu. (Lieta SKA-291/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv