Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 7.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās Ieslodzījuma vietu pārvaldē ar sūdzību, lūdzot atlīdzināt personisko kaitējumu un morālo kaitējumu sakarā ar cilvēktiesībām neatbilstošiem uzturēšanās apstākļiem Rīgas Centrālcietuma kamerā, kurā viņš atradās apcietinātā statusā. Iestāde pieteicēja lūgumus noraidīja. Nepiekrītot minētajam, pieteicējs vērsās ar pieteikumu administratīvajā tiesā. Izsakot lietu apelācijas kārtībā, apgabaltiesa pieteikumu arī noraidīja. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, kurā norāda uz tādiem sadzīves apstākļiem strīdus kamerā, kas var liecināt par spīdzināšanu, citādu cietsirdīgu vai cieņu pazemojošu izturēšanos sakarā ar pārapdzīvotību, slikto ventilāciju, apgaismojumu un tualetes konstrukciju ieslodzījuma vietā. Izskatāmajā lietā Augstākajai tiesai jāvērtē, vai apgabaltiesa pamatoti secināja, ka cietuma faktiskā rīcība nav atzīstama par prettiesisku.  (Lieta Nr. SKA-207/2018).