Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Veselības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Rīgas dome. 

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 14.decembra spriedumu lietā par maternitātes pabalsta apmēru. Lietā ir strīds par to, kā aprēķināms pabalsts, ņemot vērā, ka 12 mēnešu laikā, kurš tiek izmantots vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanai un attiecīgi pabalsta apmēra noteikšanai, persona tikai daļu no perioda bija reģistrēta kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja Latvijā, bet pārējo perioda daļu bija nodarbināta Eiropas Savienības institūcijā. Tiesvedība šajā lietā ir atjaunota pēc Eiropas Savienības Tiesas sniegtās atbildes uz Augstākās tiesas uzdoto prejudiciālo jautājumu. (Lieta Nr. SKA-41/2018).

2) Administratīvo lietu departaments kopsēdē 20.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas un atbildētājas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 16.jūnija spriedumu lietā par trūcīgas personas statusa, GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu. Lietā citstarp ir strīds, vai no citas fiziskas personas saņemts aizdevums, kurš izsniegts ar mērķi veikt hipotekārā kredīta maksājumus par personas vienīgo mājokli, ir norādāms iztikas līdzekļu deklarācijā kā personas ienākums. (Lieta Nr. SKA-167/2018).

3) Administratīvo lietu departaments 20.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai, celtniecības rezultātā mainoties būves apjomam, pēc tās kadastrālās uzmērīšanas un datu reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir ticis reģistrēts jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts vai reģistrētas kadastra datu izmaiņas. No minētā atkarīgs pieteicējas nekustamā īpašuma nodokļa apjoms. (Lieta SKA-202/2018).

4) Administratīvo lietu departaments kopsēdē 22.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 4.oktobra spriedumu.

Izskatāmajā lietā procesa dalībniekiem ir strīds par to, vai pieteicējam ir tiesības tikt atzītam par Latvijas pilsoni.

Pieteicējs uzskata, ka, pamatojoties uz Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnu, viņam ir tiesības tikt atzītam par Latvijas pilsoni. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzskata, ka pieteicēja gadījumā nav iestājušies Pilsonības likumā paredzētie priekšnoteikumi, kas ļauj personu atzīt par Latvijas pilsoni, jo pieteicēja dzimšanas brīdī pieteicēja tēvs nebija Latvijas pilsonis.

Pilsonības likuma 2.panta pirmajā daļā likumdevējs ir uzskaitījis tās personas, kuras ir atzīstamas par Latvijas pilsoņiem.  Līdz ar to izskatāmajā lietā pastāv strīds par Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas piemērošanu un interpretāciju. (Lieta SKA-237/2018).