Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 20.jūlijā rakstveida procesā izskatīs reliģiskās organizācijas „Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Uzņēmumu reģistram ierakstīt pieteicēju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Izskatot lietu, pērn Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā.

Lēmumā par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai Augstākā tiesa norādīja, ka ierobežojums, kas liedz desmit draudzēm tiesības izveidot baznīcu, paredzot tām desmit gadu pārreģistrācijas periodu, nesamērīgi ierobežo to tiesības uz reliģijas brīvību un biedrošanās brīvību. Turklāt Augstākā tiesa konstatēja, ka, tā kā šobrīd jau ir reģistrēta Latvijas Pareizticīgā Baznīca, arī tas liedz pieteicējas reģistrāciju. Proti, likums atļauj tikai vienas baznīcas izveidošanu konfesijas ietvaros, taču arī šis ierobežojums ir nesamērīgs, kā arī nepamatoti paredz atšķirīgu attieksmi pret dažādām reliģiskām organizācijām vienas konfesijas ietvaros.

Pēc Satversmes tiesas spriedumu spēkā stāšanās Augstākā tiesa šī gada 7.maijā atjaunoja tiesvedību lietā. (Lieta Nr. SKA-23/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv