Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Administratīvo lietu departaments 15.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā ir strīds, vai pieteicējam ir tiesības ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10 procentu likmi. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu, ja nodokļu maksātājam nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, maksātājs, gūstot ienākumu no īpašuma, iznomājot vai izīrējot to, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Ienākumam, kas aprēķināts atbilstoši minētajai normai, piemērojama iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10 procentu likme. Ja maksātājs izvēlas iedzīvotāju ienākuma nodokli maksāt minētajā kārtībā, tad saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 8.punktu nodokļa maksātāja pienākums ir piecu darbdienu laikā no īres līguma noslēgšanas dienas informēt par to Valsts ieņēmumu dienestu. Lietā ir risināms jautājums, vai gadījumā, ja nav izpildītas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 8.punktā minētās prasības, maksātājs zaudē tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10 procentu likmi. Administratīvā apgabaltiesa apmierināja pieteicēja pieteikumu, savukārt Valsts ieņēmumu dienests, nepiekrītot spriedumam, iesniedza kasācijas sūdzību. (Lieta Nr. SKA-125/2018).