Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lauku atbalsta dienests un Liepājas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos piemās instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      2015.gada 22.aprīlī Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu 2011.gada decembrī upura dzīvesvietā Juglā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētajam sods noteikts brīvības atņemšana uz 10 gadiem un policijas kontrole uz vienu gadu. No apsūdzētā piedzīta 49 146,28 euro kompensācija cietušā labā. (Lieta SKK-72/2015). 

 

2)      24.aprīlī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir risināms jautājums par personas tiesībām uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem, ja persona ir aprūpējusi līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai bērnu invalīdu. Strīds lietā ir par kārtību, kādā izvērtējama bērna veselības stāvokļa atbilstība invaliditātes noteikšanas kritērijiem saistībā ar vecuma pensijas pieprasīšanu ar atvieglotiem noteikumiem gadījumā, ja bērnam līdz 16 gadu vecumam nav bijusi noteikta invaliditāte. (Lieta SKA-196/2015).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 24.aprīlī rakstveida procesā izskatīs zvērināta advokāta kasācijas sūdzību, kas saistīta ar informācijas izsniegšanu.

Lietā zvērināts advokāts lūdza Tiesu administrāciju izsniegt informāciju saraksta veidā par citas personas civilprocesuālajām tiesvedībām. Iestāde, izvērtējot pieprasīto informāciju, secināja, ka daļa pieprasītās informācijas ir vispārpieejama, jo ir iepriekš publicēta tiesas sēžu kalendārā, bet daļa – ierobežotas pieejamības. Tomēr, ņemot vērā, ka pēc pieteicēja pieprasījumā norādītajiem kritērijiem Tiesu informatīvajā sistēmā kopumā paradās 197 ieraksti par lietām, iestāde atteica izsniegt informāciju, jo atzina, ka informācijas pieprasījums nav samērojams ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem.

               Sakarā ar iesniegto kasācijas sūdzību tiks vērtēts, vai iestāde ir pareizi piemērojusi Informācijas likuma normas (SKA-140/2015).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv