Par tiesu lietām

Drukas versija
16. aprīlis, 2021

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.aprīlim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 
15. aprīlis, 2021

Stājas spēkā spriedums, noraidot Baltkrievijas uzņēmuma prasību par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no „LatRosTrans”

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 14.aprīlī pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta prasītājas – Baltkrievijas Republikā reģistrētās atklātās akciju sabiedrības „Gomeļtransņeftj Družba” prasība par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” par zaudējumu atlīdzības piedziņu. Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu no jauna, ir vispusīgi un pilnīgi noskaidrojusi lietas apstākļus un objektīvi pārbaudījusi un novērtējusi tos kopsakarā ar pierādījumiem, kā arī ņēmusi vērā Senāta 2020.gada 9.jūlija spriedumā sniegto materiālo tiesību normu interpretāciju jautājumā par starptautiska līguma tiesisko dabu.
8. aprīlis, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē izsniegtā būvatļauja viesu nama būvniecībai Jūrmalā

Senāta Administratīvo lietu departaments 8.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts Jūrmalas aizsardzības biedrības un līdzpieteicēju pieteikums par Jūrmalas pilsētas domes izdotās būvatļaujas atcelšanu. Ar minēto domes lēmumu trešajai personai lietā – SIA “AB Projects” – izdota būvatļauja viesu izmitināšanas objekta būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Jūrmalā.
6. aprīlis, 2021

Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm

Senāta Administratīvo lietu departaments 31.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Ministru kabinetam uzdots divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot pieteicējām – Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm – labvēlīgāku administratīvo aktu par kompensācijas izmaksu par neatdoto namīpašumu. Senāts atzina, ka Administratīvā apgabaltiesa pareizi piemērojusi tiesību normas, nosakot, kā aprēķināma kompensācija.
1. aprīlis, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. aprīlis, 2021

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra Senāts pagarina nolēmuma sagatavošanas termiņu

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.aprīlī noteica, ka nolēmums  strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra būs pieejams 1.jūnijā. Šādu lēmumu Senāts pieņēma atbilstoši Administratīvā procesa likuma 364.panta pirmajai daļai, kas noteic – ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.
1. aprīlis, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti astoņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. aprīlis, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti vienpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
31. marts, 2021

Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai

Senāta Krimināllietu departaments 31.martā atcēla Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par divu personu turēšanu kalpībā Cēsu novada Vaives pagasta saimniecībā. Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa, sniedzot savu atzinumu par to, vai ir notikusi cietušo turēšana kalpībā, nav aplūkojusi visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, vai cietušajiem bija reāla vai pieņemama izvēle, kā vien pakļauties ekspluatācijai. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Vidzemes apgabaltiesā.
31. marts, 2021

Senāts norāda uz tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršanas nepieciešamību un atbildības iestāšanās priekšnosacījumiem

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā, 31.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu, ar kuru tika noraidīta fiziskās personas prasība atzīt par viņas godu un cieņu nesamērīgi aizskarošu tīmekļvietnē „www.sudzibas.lv” publiskotu viedokli un piedzīt no atbildētāja prasītājas labā morālā kaitējuma atlīdzību 6000 euro. Prasība tiesā celta pret personu, kura bija ieguvusi domēna vārda „sudzibas.lv” lietošanas tiesības jau pēc strīdus raksta ievietošanas domēna vārdam piesaistītajā tīmekļvietnē (interneta portālā). Turklāt jauno domēna vārda lietotāju prasītāja nebija informējusi par portālā publiskotā viedokļa nesamērīgi aizskarošo raksturu.